START

międzyuczelniany zespół naukowo - badawczy teorii i praktyki komunikacji

publikacje

konferencje

LOGO

między­uczelniany
zespół naukowo – badawczy teorii
i praktyki komunikacji

LOGO

publikacje

Rozmowy o Komunikacji (RoK)

Konferencje naukowe z cyklu „Rozmowy o komunikacji” organizowane są przez Międzyuczelniany Zespół Naukowo Badawczy Gramatyki Komunikacyjnej w trzech ośrodkach: Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Cykliczne spotkania rozpoczęły się w 1998 roku i nieprzerwanie trwają do dziś. Odbywają się co miesiąc zamiennie w Łodzi i Krakowie.
W „Rozmowach o komunikacji” bierze udział wielu znamienitych naukowców z ważnych ośrodków badawczych z całego kraju. Uczestnicy spotkań reprezentują rozmaite szkoły badawcze i dyscypliny naukowe – są to specjaliści w dziedzinie językoznawstwa, kulturoznawstwa, socjologii, politologii, filozofii, psychologii i sztuki. Poruszane tematy oscylują wokół zagadnień nauki o komunikowaniu. Metodologicznie dominuje podejście wypracowane na gruncie gramatyki komunikacyjnej.  Wartość konferencji podnosi specjalnie pomyślana formuła – zawsze przewidziany jest długi czas na dyskusję, która przez otwartą wymianę myśli, ukazuje wieloaspektowy ogląd omawianego problemu badawczego.
Od 2006 roku ukazują się publikacje pokonferencyjne z serii „Rozmowy o komunikacji”, w których zawarte są wybrane teksty wystąpień. Do książek załączane są płyty, zawierające zarejestrowane dyskusje nad niektórymi z przedstawianych tekstów. Stanowią one merytoryczne dopełnienie tekstów opublikowanych w wersji graficznej.

 

 

[2006] Rozmowy o komunikacji 1. Poprawność polityczna, red. G. Habrajska,
Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask
Recenzent: prof. dr hab. Anna Krupska-Perek

Interesująca, ważna i potrzebna wymiana myśli miedzy naukowcami - nauczycielami akademickimi, zajmującymi się nie tylko profesjonalnie, ale i z pasją badawczą językiem jako narzędziem komunikacji wartościowaniem w języku i tekstach, relacjami międzyludzkimi. Wydaje się, że dziś - może bardziej niż kiedykolwiek - poważna, głęboka refleksja intelektualna na podjęty tu temat jest pilnie potrzebna życiu politycznemu w Polsce.
Celem dyskusji nie było przede wszystkim zbudowanie jakiejś obowiązującej definicji słownikowej zjawiska poprawności politycznej, ale raczej poddanie go obserwacji i rozpoznaniu z kilku punktów widzenia i z uwzględnieniem różnych jego aspektów. Poszukiwano między innymi zasięgu społecznego poprawności politycznej (relacje interpersonalne, grupy społeczne); zakresu komunikacyjnego (poglądy, intencje, słowa); miejsca wśród innych zjawisk społecznych (etykieta językowa a etyka słowa, kultura polityczna, dyscyplina ideologiczna); instancji decydującej o poprawności/niepoprawności politycznej (odbiorca wypowiedzi, elity władzy, zwyczaj społeczno-językowy); oceny zjawiska (neutralne, ambiwalentne, negatywne, nawet niebezpieczne).

Z recenzji prof. dr hab. Anny Krupskiej-Perek

SPIS TREŚCI

Marek Tokarz, Polityczna poprawność

Aleksy Awdiejew, Poprawność polityczna

Grażyna Habrajska, Poprawność polityczna

Elżbieta Laskowska, Głos w dyskusji na temat poprawności politycznej

Jan F. Jacko, Semiotyczne aspekty poprawności politycznej

Janusz Maciaszek, Poprawność polityczna i perswazja językowa

Marek Palczewski, Kilka uwag o tzw. Poprawności politycznej w mediach

Krzysztof Polok, Artykuł poprawny politycznie

Patrycja Pałka, Poprawność polityczna w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Grażyna Zarzycka, O  języku opisu przedstawicieli innych ras i kultur (na marginesie dyskusji o poprawności politycznej

 

 

[2008] Rozmowy o komunikacji 2. Motywacja psychologiczna i kulturowa w komunikacji, red. G. Habrajska,
Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask
Recenzent: prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna

Przedstawione do recenzji teksty stanowią dojrzały, interesujący dyskurs naukowy poświęcony motywacji psychologicznej i kulturowej w komunikacji. Tworzą spójną całość, w obrębie której ukazane zostały mechanizmy operowania obrazami mentalnymi i symbolami kolektywnymi oraz ich roli w procesie komunikacji. Doskonale przedstawione w jednych tekstach procesy skanowania obrazów mentalnych i tworzenia amalgamatów, w innych przyrównane są do obrazów ideacyjnych oraz ich standaryzacji, która umożliwia wykorzystanie tychże standardów semantycznych w procesie komunikacji. Obserwujemy zatem ujęcia obrazowania zarówno z perspektywy subiektywnej - właściwej koncepcjom kognitywistycznym - jak i z perspektywy intersubiektywnej - typowej dla koncepcji komunikatywistycznych wzajemnie się uzasadniające. Znakomicie zostało ukazane wykorzystanie w procesie argumentacji aksjologicznej symboli kolektywnych, stereotypów i konstruktów kulturowych. Zapoznać się możemy także z problemami związanymi z dysonansem poznawczym / aksjologicznym w komunikacji. Te różnorodne, a równocześnie powiązane ze sobą wieloma wątkami teksty, inspirują do przemyśleń i mogą być teoretyczną wskazówką do badań materiałowych. Płyta, która stanowi załącznik do publikacji, zawiera zarejestrowane dyskusje nad niektórymi z przedstawionych tekstów. Dołączenie tego rodzaju materiałów jest bardzo cenne. Po pierwsze, umożliwia porównanie tekstu wygłaszanego z napisanym, co stanowi bardzo interesujący materiał do analiz na zajęciach dydaktycznych ze studentami. Po drugie, pozwala porównać własne przemyślenia z opiniami przedstawionymi w dyskusji przez innych. W czasach, kiedy mamy bardzo mało czasu na wymianę myśli naukowej, choć w minimalnym stopniu wypełnia tę lukę. Na płycie znajdują się również niezmiernie interesujące dyskusje panelowe, które stanowią merytoryczne dopełnienie tekstów opublikowanych w wersji graficznej.

Z recenzji prof. dr hab.  Iwony Nowakowskiej - Kempnej

SPIS TREŚCI

Marek Tokarz, Dysonans poznawczy w komunikacji

Piotr Fąka, Wiarygodność w komunikacji werbalnej – wstępne obserwacje i hipotezy

Joanna Ślósarska, Tekst poetycki w perspektywie hipotezy mentalnego skanowania

Michael Fleischer, Stabilność symboli kolektywnych

Henryk Pustkowski, Retoryka kognitywna?

Aleksy Awdiejew, Teoria amalgamatów a kompozycja sensu

Aleksy Awdiejew, Argumentacja aksjologiczna w komunikacji publicznej

Grażyna Habrajska, Druga rzeczywistość jako baza do konstruowania trzeciej rzeczywistości

Elżbieta Laskowska, Dynamiczność „trzeciej rzeczywistości” na przykładzie wizerunku polityka

Piotr Fąka, Funkcje pragmatyczne wypowiedzi ironicznych

Jan Pleszczyński, Medialne kanały informacyjne, światoobrazy i obrazy świata (rozważania z zakresu media studies)

Urszula Kokot, Dyskurs perswazyjny medyka w kontakcie z pacjentem

 

 

[2009] Rozmowy o komunikacji 3. Problemy komunikacji społecznej, red. G. Habrajska,
Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask
Recenzent: prof. dr hab. Joanna Ślósarska

[...] Problemy komunikacji społecznej to spójny zbiór inspirujących, bogatych merytorycznie rozważań, skupiających uwagę czytelnika na problemach komunikacji społecznej, formułowanych w różnorodnych perspektywach metodologicznych, a także świetnie ugruntowanych we współczesnych kontekstach empirycznych. Autorzy rozważań podejmują problematykę strategii propagandowych i agitacyjnych, analizują aksjologię w dyskursach publicznych, proponują schematy pojęciowe do analizy ról komunikacyjnej, postulują reinterpretację retoryki i filozofii języku na tle ponowoczesnego pragmatyzmu, odsłaniają procesy asymilacji wielkich mitów kulturowych w skomercjalizowanych formach przekazu [...].
Prezentowany zbiór studiów to ważna i potrzebna publikacja o intencjonalnie założonym szerokim profilu odbiorczym – adresatami prezentowanych tekstów mogą być zarówno studenci, zajmujący się ogólnymi problemami komunikacji społecznej w ramach akademickiego programu edukacji, jak i specjaliści, zainteresowani rozwijaniem w perspektywie komunikacji społecznej teoretycznych i empirycznych podstaw retoryki, lingwistyki, psycholingwistyki, socjologii i antropologii kulturowej.

Z recenzji prof. dr hab. Joanny Ślósarskiej

SPIS TREŚCI

Aleksy Awdiejew, Grażyna Habrajska, Strategie propagandowe i agitacyjne

Elżbieta Laskowska, Wartościowanie w dyskursie publicznym

Krzysztof Grzegorzewski, Rola retoryki w komunikacji polityków i dziennikarzy z masowym odbiorcą (na przykładzie wybranych programów telewizyjnych poświęconych tzw. „aferze taśmowej” i „seks-aferze w Samoobronie”

Jan Pleszczyński, Epistemologiczne aspekty przekazu medialnego

Michael Fleischer, Proces corporate identity i jego środowisko a reklama

Halina Kudlińska, Słowa-klucze jako obiekty kultury w dyskursie reklamowym

Józef Maciuszek, Antonimia przymiotnikowa a przetwarzanie negacji

Janusz Maciaszek, Filozofia języka Donalda Davidsona

Teresa Podemska-ABT,  Indigenous literaturę of Australia, an ambivalent question of self

 

 

[2010] Rozmowy o komunikacji 4. Metodologia i praktyka komunikacji społecznej, red. G. Habrajska,
Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask
Recenzent: prof. dr hab. Michael Fleischer

Ciekawe i nowatorskie dla całego tomu jest bazowanie Autorów na najnowszych teoriach z dziedziny lingwistyki i odejście od tradycyjnych, w większości sfalsyfikowanych koncepcji, na korzyść pokazania konkretnych zastosowań aktualnych teorii na materiale rzeczywiście przebiegających komunikacji.
Podejście to wydaje mi się najcenniejszym aspektem tomu, gdyż kwestie w nim poruszane stanowią centralne pole zainteresowań dla prowadzonych dzisiaj w Europie badań w dziedzinie lingwistyki zorientowanej na ścisły jej kontakt z naukami pokrewnymi, jak socjologia, nauka o komunikacji, reklama, zjawiska rynkowe i gospodarcze czy wręcz – etologia. Jesteśmy bowiem dzisiaj w sytuacji, kiedy orientowanie się na język tylko jest już niewystarczające, gdzie zmuszeni jesteśmy odpowiedzieć na pytanie o komunikacyjną stratyfikację społeczeństwa, a nie jesteśmy już w stanie opierać się na wyznacznikach socjologicznych czy socjometrycznych. W społeczeństwach wysoko zdyferencjonowanych bowiem od rzeczy jest klasyfikowanie języka w ramach socjometrycznych jednostek. W sytuacji, w której szeroko rozumiane media homogenizują sytuacje i scenariusze komunikacyjne, błędem byłoby nieuwzględnianie tych zmian w odnieniesieniu do odmian języka. Znaleźć bowiem musimy nowe kryteria pozwalające na adekwatniejszy opis odmian funkcjonalnych w odniesieniu do zjawiska, które póki co określane jest jako lifestyle. I na tym polu Autorzy tomu wnoszą bardzo cenne dla nas ustalenia.

Z recenzji prof. dr. hab. Michaela Fleischera

SPIS TREŚCI

1. Tekst w gramatyce komunikacyjnej

2. Jednostki reprezentujące znaczenie informacyjne w tekście

2.1. Jednostka formalna a jednostka informacyjna, 2.2. Formalne wykładniki reprezentujące jednostkę informacyjną, 2.2.1 Jednostki izomorficzne, 2.2.1.1 Predykaty i metapredykaty, 2.2.1.2 Argumenty, 2.2.2 Jednostki nieizomorficzne, 2.2.2.1 Nieizomorficzność wewnętrzna, 2.2.2.2 Nieizomorficzność zewnętrzna, 2.2.3 Operatory w gramatyce komunikacyjnej, 2.2.3.1 Operatory ideacyjne, 2.2.3.2 Operatory tekstu, 2.2.3.3 Operatory interakcyjne

3. Kompresje i kondensacje

3.1. Hipertermy, 3.2. Tryby komunikacyjne, 3.3. Negacja

4. Systemowa analiza i interpretacja tekstu

4.1. Zasady rekonstrukcji dopełnienia sensu, 4.1.1 Określanie modusu wypowiedzi, 4.1.2 Wyodrębnianie z tekstu prymarnych układów predyka towoargumentowych, 4.1.3 Rozpoznawanie ramy aktualizacji, 4.1.4 Analiza treści przekazanej pośrednio, 4.1.5 Eksplikacja sensów możliwych do automatycznego odtworzenia, 4.2. Porządkowanie informacji, 4.2.1 Spójność tekstu w gramatyce komunikacyjnej, 4.2.2 Ustalanie scenariusza relacji czasowo-przestrzennych, 4.2.3 Ustalanie relacji przyczynowo-skutkowych

5. Interpretacja standardowa a interpretacja partykulama

Przykładowe interpretacje tekstów

 

 

[2011] Rozmowy o komunikacji 5. Kategorialne aspekty komunikacji, red. G. Habrajska
Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask
Recenzent: prof. dr hab. Grażyna Sawicka

Piąty tom serii Rozmowy o Komunikacji, będący pokłosiem spotkań naukowych pod tym samym tytułem, otwiera przed Czytelnikiem szerokie spektrum zagadnień koncentrujących się wokół kategorialnych aspektów komunikacji. Tom zawiera ogólnoteoretyczne rozważania, jak też wieloaspektowe analizy tekstów utrwalonych w różnych kodach komunikacji. Autorami poszczególnych rozdziałów są przedstawiciele rozmaitych szkół badawczych i dyscyplin naukowych – językoznawstwa, kulturoznawstwa, socjologii, psychologii, filozofii, politologii czy sztuki, co niewątpliwie czyni oddawaną do rak czytelników książkę ciekawszą i bardziej wartościową.
Dodatkowym walorem publikacji jest dołączona płyta, która zawiera dyskusje nad wygłoszonymi wykładami. Najnowszy tom serii Rozmowy o Komunikacji jest propozycją, którą można polecić każdemu badaczowi komunikacji.

Z recenzji prof. dr hab.Grazyny Sawickiej

SPIS TREŚCI

Michael Fleischer, Wypowiedź a komunikacja

Jan Pleszczyński, Komunikacja face-to-face a komunikacja medialna

Aleksy Awdiejew, Trzy poziomy schematyzacji w procesie komunikacji międzyludzkiej, Aleksy Awdiejew

Grażyna Habrajska, Obrazy ideacyjne w interpretacji tekstu

Grażyna Habrajska, Aspekt czasowników a dopełnienie sensu

Anna Obrębska, Atrybutywna funkcja dopełniacza w ujęciu komunikacyjnym

Aleksy Awdiejew, Krytyczna analiza dyskursu a teoria ideologii

Magdalena Nowicka, Tworzenie rzeczywistości w studio telewizyjnym. Analiza dyskursu medialnego z elementami analizy performatycznej

Anita Szwajkowska, Gramatyka organizacji tekstu publicystycznego na przykładzie kazań

Teresa Abt, Let’s play the game Readers and renderings of AL

Karolina Dobrosz-Michiewicz, Kilka uwag o podobieństwie, kategoriach i kategoryzacji. Teoretyczne i metodologiczne podwaliny kognitywnej teorii stylizacji

Zofia Władyka-Łuczak, Postrzeganie reklamy

Marta Wybraniec, „Czytanie” baletu

Anita Filipczak-Białkowska, Językowe mechanizmy kreowania wiarygodnej informacji w faktoidalnych komunikatach prasowych

Anna Barańska-Szmitko, Kreowanie obrazu szminki i błyszczyka w tekstach katalogowych firmy Avon

 

 

konferencje planowane

Najbliższa konferencja z cyklu "Rozmowy o komunikacji" planowana jest na czerwiec 2015 r. Tematyka, miejsce idokładny termin spotkania znany będzie wkrótce.

konferencje zrealizowane
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
styczeń Rozmowy o komunikacji. Normalność w komunikacji w kontekście technologii medialnej i urządzeń mobilnych
kwiecień Argumentacja w mediach
   
   
   
   
   
   
   
   
grudzień Rozmowy o komunikacji. Trzy aspekty zwrotu racjomorficznego w komunikacji
listopad Rozmowy o komunikacji. Dlaczego warto pytać o protojęzyk?
październik Rozmowy o komunikacji. Kulturalistyczne ujęcie komunikacji – czyli jak filozofia może przekroczyć transmisyjność procesów komunikacyjnych
wrzesień Rozmowy o komunikacji. Techniki wpływu na odbiorcę w prozwierzęcych kampaniach społecznych
czerwiec Rozmowy o komunikacji.
maj Rozmowy o komunikacji.
kwiecień Rozmowy o komunikacji. Prozodia w komunikacji
marzec Rozmowy o komunikacji. Internet jako medium komunikacji
luty Rozmowy o komunikacji. Bełkot a sens
styczeń Rozmowy o komunikacji. Tekst a dyskurs
listopad Rozmowy o komunikacji. Gra aktorska jako akt komunikacji
listopad Rozmowy o komunikacji. Ikoniczność w gramatyce (kognitywnej)
październik Rozmowy o komunikacji. Konflikt w komunikacji
lipiec Rozmowy o komunikacji. Ikoniczność w gramatyce (kognitywnej)
maj Rozmowy o komunikacji. Metonimia w komunikacji
kwiecień Rozmowy o komunikacji. Normalność w komunikacji
marzec Rozmowy o komunikacji. Gest a słowo
luty Rozmowy o komunikacji. Treść i forma w komunikacji
styczeń Rozmowy o komunikacji. Sprawności jezykowo-komunikacyjne a funkcje zarządzające
grudzień Rozmowy o komunikacji. Strategie komunikacyjne w Unii Europejskiej
listopad Rozmowy o komunikacji. Metaftonimia - figura myśli wyrażana w geście i słowie
październik Rozmowy o komunikacji. Negocjowanie zakresów normalności w komunikacji
czerwiec Rozmowy o komunikacji. Semantyka samotności
maj Rozmowy o komunikacji. Włączanie dzieci specjalnej troski we wspólnotę komunikacyjną
kwiecień Rozmowy o komunikacji. Kontaktowi czy ironiczni? Specyfika „Szkła kontaktowego”
marzec Rozmowy o komunikacji. Wartość informacyjna i wartość komunikacyjna tekstu
luty Rozmowy o komunikacji. Język, tożsamość narodowa a zmiany społeczno-dyskursowe
styczeń Rozmowy o komunikacji. Antropologiczne założenia proksemiki
grudzień Rozmowy o komunikacji. Reklama dźwignią handlu
listopad Rozmowy o komunikacji. Myślenie a komunikacja
październik Rozmowy o komunikacji. Zdolności mindreadingu a rozwój i funkcjonowanie zdolności językowych i komunikacyjnych
maj Rozmowy o komunikacji. Obraz i dźwięk – metoda analizy gestów towarzyszących mowie
kwiecień Rozmowy o komunikacji. Komunikat spektaklu baletowego
marzec Rozmowy o komunikacji. Komunikacja face-to-face a komunikacja medialna
luty Rozmowy o komunikacji. Ikoniczność w prozodii
styczeń Rozmowy o komunikacji. Komunikacja indeksykalna
   
grudzień Rozmowy o komunikacji. Kontrastowanie postaw w dyskursie politycznym
listopad Rozmowy o komunikacji. Reguły heurystyczne a selekcja gramatyczna
październik Rozmowy o komunikacji. Image w sytuacji konsumpcyjnej reklamy
maj Rozmowy o komunikacji. Rozumienie porozumiewania
kwiecień Rozmowy o komunikacji. Komunikacja adwertorialowa
marzec Rozmowy o komunikacji. Ruch ciała jako kanał łączący słowo z żywą mową
luty Rozmowy o komunikacji. Systemowo-kontekstowa teoria komunikacji
styczeń Rozmowy o komunikacji. PrzeDsądy w teoriach lingwistycznych
   
grudzień Rozmowy o komunikacji. Horyzont aksjologiczny w publicystyce
listopad Rozmowy o komunikacji. Strategie preswazyjne i agitacyjne
październik Rozmowy o komunikacji. Ogólna teoria komunikacji a szczegółowa analiza dyskursu
maj Rozmowy o komunikacji. Semantyczne ciało. Co się kryje za gestami?
kwiecień Rozmowy o komunikacji. Komputerowe parafrazowanie tekstu
marzec Rozmowy o komunikacji. Wartości epistemiczne komunikacji medialnej
luty Rozmowy o komunikacji. Komunikacja medialna a gramatyka komunikacyjna
styczeń Rozmowy o komunikacji. Analiza pragma-dialektyczna
   
grudzień Rozmowy o komunikacji. Wartościowanie w dyskursie publicznym
listopad Rozmowy o komunikacji. Thetos, część lingwistyczna
październik Rozmowy o komunikacji. Krytyczna analiza dyskursu
Rozmowy o komunikacji. Jak badać strategie propagandowe
Rozmowy o komunikacji. Proces corporate identity i jego środowisko a reklama
Rozmowy o komunikacji. Czy istnieje ideologia i opinia publiczna
maj Rozmowy o komunikacji. Negacja w kontekście kompetencji językowej i komunikacyjnej. O przetwarzaniu przeczeń i perswazyjnym aspekcie komunikatów zaprzeczonych
kwiecień Rozmowy o komunikacji. Przekonania, które pomagają żyć
marzec Rozmowy o komunikacji. Filozoficzne aspekty przekazu medialnego
luty Rozmowy o komunikacji. Reklama jako kod
styczeń Rozmowy o komunikacji. Strukturalizm, funkcjonalizm, kognitywizm, komunikatywizm w aspekcie semantyki gramatycznej
Rozmowy o komunikacji. Semantyka leksykalna a gramatyczna
Rozmowy o komunikacji. Neo-Grice'owskie podejścia do dynamicznych teorii semantycznych
grudzień Rozmowy o komunikacji. Filozofia języka Donalda Davidsona:
 • teoria znaczenia (oparta na definicji prawdy Tarskiego),
 • teoria interpretacji (czyli faktycznie teoria komunikacji językowej),
 • pragmatyczna teoria metafory,
 • pewne ciekawe założenia filozoficzne związane z filozofią języka Davidsona, np. metafizyka zdarzeń, oryginalna epistemologia i monizm anomalny
listopad Rozmowy o komunikacji. Struktura przekonywania
październik Rozmowy o komunikacji. Retoryka ataku i obrony w wybranych programach telewizyjnych
maj Rozmowy o komunikacji. Wartość informacyjna i wartość komunikacyjna
kwiecień Rozmowy o komunikacji. Komunikacyjny sens negacji
marzec Rozmowy o komunikacji. Kontrowersje wokół interpretacji humoru
Rozmowy o komunikacji. Dlaczego nie przekonują nas przekonywające argumenty
luty Rozmowy o komunikacji. Proceduralny model języka
styczeń Rozmowy o komunikacji. Związek intencjonalności z przestrzenią w aspekcie badań proksemicznych
grudzień Rozmowy o komunikacji. Projekt teorii kompozycji
Rozmowy o komunikacji. Kompatybilność sensu
listopad Rozmowy o komunikacji. Ocena społeczna – teoria i wnioski praktyczne
październik Rozmowy o komunikacji. Komunikacyjna funkcja przysłówka
Rozmowy o komunikacji. Strategie w komunikacji
maj Rozmowy o komunikacji. O czym zapomniał Noam Chomsky czyli o miejscu kultury w języku
kwiecień Rozmowy o komunikacji. Strategie stosowania operatorów emotywnych
Rozmowy o komunikacji. Teoria wyboru wymuszonego
Rozmowy o komunikacji. Strategie wyrażania aktów emocji
marzec Rozmowy o komunikacji. Poprawność polityczna
luty Rozmowy o komunikacji. Wykorzystanie teorii komunikacji do analizy tekstów staropolskich
Rozmowy o komunikacji. Konflikty komunikacyjne w dyskursie politycznym
Rozmowy o komunikacji. Kiedy prosić mężczyznę, a kiedy rozkazywać kobiecie
styczeń Rozmowy o komunikacji. Medialne kanały informacyjne, światoobrazy i obrazy świata
Rozmowy o komunikacji. Sztuka komunikacji – problemy dydaktyczne
grudzień Rozmowy o komunikacji. Problemy argumentacji aksjologicznej
listopad Rozmowy o komunikacji. Dysonans poznawczy w komunikacji
październik Rozmowy o komunikacji. Anotacja składniowa do Korpusu IPI PAN
kwiecień Rozmowy o komunikacji. Mechanizm wykorzystywania stereotypów w argumentacji aksjologicznej
Rozmowy o komunikacji. Stereotyp w humorze
marzec Rozmowy o komunikacji. Błędy w argumentacji logiki formalnej (rok2)
Rozmowy o komunikacji. Zastosowanie formalizacji logicznej do aksjologii (rok2)
styczeń Rozmowy o komunikacji. Stabilność symboli kolektywnych (tekst dostępny w rok 2)
Rozmowy o komunikacji. Dynamiczność „trzeciej rzeczywistości” na przykładzie wizerunku polityka (rok2)
Rozmowy o komunikacji. Druga rzeczywistość jako baza do konstruowania trzeciej rzeczywistości (rok 2)
   
   
listopad Rozmowy o komunikacji. Interpretacja wartościująca w tekście
Rozmowy o komunikacji. Argumentacja aksjologiczna
   
   
   
   
   
   
   
   
Poznawać. Tworzyć. Komunikować.

Konferencja „Poznawać. Tworzyć. Komunikować” zadedykowana została prof. Aleksemu Awdiejewowi, twórcy gramatyki komunikacyjnej, w 70. rocznicę urodzin. Zorganizowana przez ZTPK w 2010 roku sesja miała na celu podsumowanie stanu wieloletnich badań w zakresie komunikatywizmu. Oprócz ustaleń teoretycznych rozważano możliwe sposoby implementacji teorii do badań prowadzonych przez wielu adeptów gramatyki komunikacyjnej. Nakreślona została możliwa droga rozwoju komunikatywizmu, która rysuje się poprzez nieustającą, niezwykle dynamiczną i naukowo inspirującą polemikę z konstruktywistyczną koncepcją komunikacji. Zapraszamy do zapoznania się z tomami pokonferencyjnymi.

 

 • PTK-1
 • PTK-2
 • PTK-3

 

[2011] Poznawać. Tworzyć. Komunikować. Komunikatywizm w Polsce, red. G. Habrajska
Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź
Recenzenci: prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj, prof. dr hab. Jerzy Smulski

Poznawać. Tworzyć. Komunikować to wspólny tytuł, łączący serię monografii poświęconych komunikologii, w których przedstawiać będziemy, obok zagadnień teoretycznych w ujęciu polemicznym, także ich implementacje, umożliwiające sprawdzanie teorii w praktyce, z nadzieją, że pozwolą one z czasem na stworzenie pełnej gramatyki komunikacyjnej.
Pierwsza część niniejszej monografii zawiera charakterystykę dotychczasowych osiągnięć w zakresie gramatyki komunikacyjnej, przegląd koncepcji koordynowania działań społecznych, określenie roli dialektyki i retoryki w komunikacji, potwierdzenie słuszności szerokiego traktowania tekstu w komunikacji i rozważania nad prawdą w komunikologii. W części drugiej zaprezentowane zostały przykłady implementacji różnych aspektów komunikatywizmu. W części trzeciej umieściliśmy teksty prezentujące wybrane zagadnienia z zakresu konstruktywistycznej koncepcji komunikacji i ich implementacje.

Z wprowadzenia prof. dr hab. G. Habrajskiej

SPIS TREŚCI

Część I: ZAGADNIENIA TEORETYCZNE

Aleksy Awdiejew, Rozdział I: Gramatyka komunikacyjna teraz. The state of art

Jerzy Świątek, Rozdział II: Poznawać. Tworzyć. Komunikować Przekonywać – pragmatyczny model perswazji jezykowej

Joanna Ślósarska, Rozdział III: Tekst twarzy w przestrzeni publicznej

Piotr Lewiński, Rozdział IV: Dialektyka – retoryka – komunikacja

Dominik Lewiński, Rozdział V: Wstęp do komunikologii prawdy

Część II: IMPLEMENTACJA ZAŁOŻEŃ KOMUNIKATYWIZMU OGÓLNE PROBLEMY ANALIZY TEKSTU I DYSKURSU

Anna Krupska-Perek, Rozdział VI: Czytając… i słuchając Awdiejewa

Anita Szwajkowska, Rozdział VII: Komunikacyjna rola pauzy w tekstach ustnych i mówionych Aleksego Awdiejewa

Aleksandra Duda, Rozdział VIII: Nazwy predykatów zapachu w języku polskim

Wiesław Czechowski, Rozdział IX: Źródła uzupełnień znaczenia ideacyjnego komunikatu w dialogu potocznym

Rafał Pacholczyk, Rozdział X: Amalgamaty kognitywne w różnych rodzajach żartów AKSJOLOGIA W DYSKURSIE

Konrad W. Tatarowski, Rozdział XI: Perspektywa aksjologiczna w językoznawstwie w Polsce. Rekonesans

Kamila Jankowska, Rozdział XII: Stereotyp kury domowej oraz wartości przypisywane temu pojęciu na forum gazeta.pl

Elżbieta Laskowska, Rozdział XIII: Operatory emotywne w publicystyce na przykładzie felietonów Aleksego Awdiejewa ANALIZA TEKSTU PERSWAZYJNEGO

Grażyna Sawicka, Rozdział XIV: Wypowiedzi argumentacyjne w języku dzieci (od 2 do 7 roku życia)

Anita Filipczak-Białkowska, Rozdział XV: Profilowanie obiektu ideologicznego jako strategia manifestowania ideologii w debacie parlamentarnej

Marek Ostrowski, Rozdział XVI: Wybrane przemówienia Jarosława Kaczyńskiego o IV RP w aspekcie pragmatyki językowej i fenomenologii

Monika Worsowicz, Rozdział XVII: „Duch stosowności” w mediach – wokół konfliktu o miejsce pogrzebu pary prezydenckiej

Monika Marta Przybysz, Rozdział XVIII: Narracja, która się sprzedaje, czyli opowieść o narracji w reklamie KREOWANIE WIZERUNKU

Anna Barańska, Rozdział XIX: Wpływ znajomości tożsamości autora wypowiedzi na konstrukcję jego wizerunku. Badanie wizerunku Aloszy Awdiejewa jako autora felietonów „Szkice z filozofii potocznej”

Grażyna Habrajska, Rozdział XX: Odniesienia polityczne w felietonach Aloszy Awdiejewa

Marian Bugajski, Rozdział XXI: Rosja i Rosjanie w polskiej prasie ORGANIZACJA TEKSTU Krystyna Data Rozdział XXII: Miejsce wyznaczników organizacji tekstu w gramatyce komunikacynej

Agnieszka Oskiera, Rozdział XXIII: Tytulatura w protokole dyplomatycznym (wybrane zagadnienia

Część III: KONSTRUKTYWISTYCZNE UJĘCIE KOMUNIKACJI I JEGO IMPLEMENTACJE

Michael Fleischer, Rozdział XXIV: Dwa rodzaje reprodukcji systemów – dywersyfikacja i dyferencjacja

Annette Siemes, Rozdział XXV: Koncepcje stylów życia i obserwacja komunikacji – lifestyle’owe kody komunikacyjne

Monika Bednorz, Rozdział XXVI: Kognitywny wizerunek teatru

Mariusz Wszołek, Rozdział XXVII: Kognitywny wizerunek miłości w oczach niemieckiej młodzieży – wyniki badań empirycznych

Joanna Dobraszczyk, Rozdział XXVIII: Obraz szacunku zawarty w języku (badania pilotażowe)

Piotr Fąka, Rozdział XXIX: Semantyka wiarygodności – wyniki badania ankietowego

Michał Grech, Rozdział XXX: Usieciowione schematy dyskursowe w tekstach autoprezentacyjnych polskich uczelni niepublicznych

 

 

[2011] Poznawać. Tworzyć. Komunikować. Komunikatywizm w Polsce, red. red. A. Barańska
Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź
Recenzenci: prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj, prof. dr hab. Jerzy Smulski

Poznawać. Tworzyć. Komunikować to wspólny tytuł, łączący serię monografii poświęconych komunikologii, w których przedstawiać będziemy, obok zagadnień teoretycznych w ujęciu polemicznym, także ich implementacje, umożliwiające sprawdzanie teorii w praktyce, z nadzieją, że pozwolą one z czasem na stworzenie pełnej gramatyki komunikacyjnej.
Wiele kodów służących człowiekowi do komunikacji istnieje już od dawna, ale współcześnie wzajemne ich przenikanie i uzupełnianie wydaje się silniejsze niż kiedykolwiek. Rozwój technologiczny, a wraz z nim możliwość łączenia poziomu werbalnego z wizualnym czy dźwiękowym przy zastosowaniu coraz bardziej wyszukanych form audiowizualnych, a także niemal znoszenie barier kulturowych są już stałym zbiorem cech aktów komunikacyjnych naszych czasów.
W tej monografii badacze kilku dziedzin przyjrzą się różnym systemom znaków, by dać możliwie kompleksowy i wnikliwy ogląd zjawiska wielokodowości komunikacji.

Z wprowadzenia A Barańskiej

SPIS TREŚCI

Część I: KOMUNIKACJA – KONCEPTUALIZACJA – SEMANTYKA

Adam Pawłowski, Rozdział I: O definiowalności i definiowaniu komunikacji

Andrzej Kudra, Rozdział II: Zjawisko cienia konceptualnego

Urszula Topczewska, Rozdział III: Od semantyki komunikacyjnej do semantyki leksykalnej

Część II: KOD AUDIALNY

Joanna Bachura, Aleksandra Pawlik, Rozdział IV: Znak radiowy w słuchowisku wobec wybranych dyscyplin pokrewnych

Elżbieta Pleszkun-Olejniczakowa, Kinga Klimczak, Rozdział V: Poznawanie, przetwarzanie i kreowanie rzeczywistości na podstawie wybranych artystycznych dzieł audialnych

Agnieszka Barczyk, Rozdział VI: Poznawać świat, tworząc dźwięki, aby komunikować wykreowaną rzeczywistość

Część III: KOD WERBALNY

Katarzyna Rybińska, Rozdział VII: Komunikacja słowna w powieściach Virginii Woolf Andrzej Adamski, Rozdział VIII: Opowiadanie obrazem – o relacji między fotografią a słowem

Część IV: KOD WIZUALNY

Grażyna Sawicka, Rozdział IX: Polski Język Migowy (PJM) – język czy nie-język?

Mariusz Bartosiak, Rozdział X: Ciało jako medium (roz)poznawania i (re)kreowania rzeczywistości teatralnej Ewa Wojtyniak-Dębińska

Rozdział XI: Sztuka publiczna a osobowość jej uczestników

Część V: KOD KULTUROWY

Elżbieta Żak, Rozdział XII: Mieszkańcy masowej wyobraźni – bohater jako kod komunikacji kulturowej

Iwona Nowakowska-Kempna, Rozdział XIII: Bułgarska reklama: między globalizacją a lokalizacją, między sloganem a apoftegmatem

Halina Kudlińska, Rozdział XIV: „Operatory magiczne” w retorycznym kodzie reklamy (na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego)

Halina Bartwicka, Rozdział XV: Porównania językowe jako element kodu kulturowego w akcie komunikacji (na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego)

 

 

[2011] Poznawać. Tworzyć. Komunikować. Komunikatywizm w Polsce, red.  A. Filipczak-Białkowska
Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź
Recenzenci: prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj, prof. dr hab. Jerzy Smulski

Poznawać. Tworzyć. Komunikować to wspólny tytuł, łączący serię monografii poświęconych komunikologii, w których przedstawiać będziemy, obok zagadnień teoretycznych w ujęciu polemicznym, także ich implementacje, umożliwiające sprawdzanie teorii w praktyce, z nadzieją, że pozwolą one z czasem na stworzenie pełnej gramatyki komunikacyjnej.
Dyskurs, będąc przedmiotem szerokich rozważań, pozostaje substancją intrygującą, choć trudno uchwytną. W tradycji badań nad tym zjawiskiem szczególnie wyraźnie zaznaczają się dwa podejścia do jego opisu. Jedno z nich dokonuje klasyfikacji przestrzeni dyskursu ze względu na rodzaj medium, w którym ten się ujawnia. Teksty prezentujące poglądy badaczy na to zjawisko zamieszczone zostały w części I, zatytu­łowanej DYSKURS - PERSPEKTYWA MEDIUM.
Druga część monografii nosi tytuł DYSKURS - PERSPEKTYWA ORGANIZACJI PRZEKAZU. Zawiera ona rozważania wynikające z drugiego tradycyjnego podejścia do opisu dyskursu, w którym zagad­nienie to badane jest z punktu widzenia poruszanego tematu czy też sfery życia, której przejawiające się w tym dyskursie komunikacje dotyczą.

Z wprowadzenia A. Filipczak-Białkowskiej

SPIS TREŚCI

Część I: DYSKURS – PERSPEKTYWA MEDIUM

Jan Pleszczyński, Rozdział I: Dyskurs medialny z perspektywy epistemologicznej

Barbara Bogołębska, Rozdział II: Relacje między tworzeniem a odtwarzaniem w gatunkach prasowych

Paulina Czarnek, Rozdział III: Walory poznawcze reportaży radiowych – perspektywa odbiorcy

Bogumiła Fiołek-Lubczyńska, Rozdział IV: O dokumencie telewizyjnym w ujęciu retorycznym. Wybrane problemy

Elżbieta Pawlak-Hejno, Rozdział V: Wyznaczniki kryminalnych „fałszywych dokumentów”. Przypadek „W 11 – wydziału śledczego”

Joanna Mikosz, Rozdział VI: Dziennikarz internetowy jako nadawca informacji. Różne aspekty wykonywania zawodu

Zbigniew Bednarek, Rozdział VII: Słowo, treść i myśl w komunikowaniu sieciowym

Część II: DYSKURS – PERSPEKTYWA ORGANIZACJI PRZEKAZU

Sandra Camm, Rozdział VIII: Artykuł reklamowy i jego konwencja gatunkowa

Anna Obrębska, Rozdział IX: Reklama jako komunikacyjny kameleon

Urszula Patocka-Sigłowy, Rozdział X: Orędzie prezydenckie jako gatunek wypowiedzi politycznej

Tomasz Piekot, Marcin Poprawa, Rozdział XI: Nowy język władzy – sprawozdanie z badań tekstów o Funduszach Europejskich

Jerzy Biniewicz, Rozdział XII: Interakcje komunikacyjne w dyskursie naukowym (na przykładzie pierwszych polskich tekstów naukowo-dydaktycznych, technicznych)

Dorota Szuper-Jakubiuk, Rozdział XIII: Komunikowanie się w biznesie na przykładzie tworzonego modułowego tezaurusa terminologii handlu zagranicznego

 

 

>>> powrót do menu

Styl - Dyskurs - Media

Mająca interdyscyplinarny wymiar konferencja „Styl-dyskurs-media” zorganizowana została przez Katedrę Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w 2009 roku. W różnorodnych podejściach dyscyplinarnych i metodologicznych rozpatrywano szeroko pojęte zjawiska medialne. Konferencja poświecona była pamięci dr. Zygmunta Jaksa-Chamca – pierwszego dyrektora Polskiego Radia.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją: “Styl - Dyskurs - Media”, red. B. Bogołębska, M. Worsowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.

>>> powrót do menu

Mechanizmy perswazji i manipulacji

Konferencja „Mechanizmy perswazji i manipulacji” odbyła się w 2007 roku w Lesku w malowniczych wnętrzach starego zamku. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom perswazji manipulacji. Konferencja miała doniosłe znaczenie dla rozwoju badań w tej dziedzinie, stworzyła bowiem forum, na którym spotkały się tradycyjne koncepcje językoznawcze z powstającym dopiero interdyscyplinarnym podejściem komunikacyjnym. Naukowe dyskusje odcisnęły silne piętno tak na jednym, jak i drugim modelu badań. Zapraszamy do zapoznania się z tomami pokonferencyjnymi.

 

 • MPK-1MPM-2

 

[2007] Mechanizmy perswazji i manipulacji. Zagadnienia ogólne, red. G. Habrajska
Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask
Recenzent: prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna

Oddajemy do rąk czytelników pierwszą część tekstów, stanowiących „zwiastun” rozważań poświęconych mechanizmom tworzenia i stosowania perswazji i manipulacji. Artykuły, do przeczytania których państwa zapraszamy, dotyczą zagadnień ogólnych, sygnalizujących podstawowe problemy. […] Więcej tekstów na temat mechanizmów perswazji i manipulacji, poświęconych szczegółowym zagadnieniom, opublikujemy w późniejszym terminie.

Z wprowadzenia prof. dr bab. G. Habrajskiej

SPIS TREŚCI

Elżbieta Laskowska, Lingwista wobec zjawiska manipulacji językowej

Marek Cybulski, Uwagi o tekstach perswazyjnych Pierwszej Rzeczypospolitej

Michael Fleischer, Zarys ogólnej teorii komunikacji, Marek Tokarz, Ocena społeczna - teoria i wnioski praktyczne

Aleksy Awdiejew, Konstruowanie trzeciej rzeczywistości

Aleksander Kiklewicz, Manipulacja i sugestia w strukturze funkcji pragmatycznej

Grażyna Habrajska Manipulacja za pomocą aktów emotywnych

Ireneusz Krzemiński, Mowa nienawiści - mowa o gejach i lesbijkach w polskim dyskursie publicznym

Jerzy Jastrzębski, Świat według mediów czy świat według nas

Anna Krupska-Perek, Manipulowanie dialogiem/polilogiem w politycznych dyskusjach medialnych (na przykładzie programu Co z tą Polską)

Helena Pczelincewa, Perswazyjne funkcje słowotwórczych środków języka

Marek Graszewicz, O nieistnieniu manipulacji

 

 

[2007] Mechanizmy perswazji i manipulacji, red. G. Habrajska i A. Obrębska
Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask
Recenzent: prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj

 

SPIS TREŚCI

PERSWAZJA l MANIPULACJA - ZAGADNIENIA OGÓLNE, NARZĘDZIA

Mirosława Ampel-Rudolf, Perswazja poprzez apel skierowany do uczuć

Andrzej Piotrowski, Kłamstwo jako technika wpływu społecznego

Józef Maciuszek, Presupozycje i negacja jako lingwistyczne narzędzia komunikacji perswazyjnej

Małgorzata Gamjan-Wilk, Manipulacja samowiedzą osób poddawanych technice "stopa w drzwiach"

PRZEGLĄD KONCEPCJI - HISTORIA BADAŃ NAD MANIPULACJĄ

Michał Łabaszczuk, Pozajęzykowe podstawy i językowe aspekty manipulacji

Beata Mikołajczyk, Perswazja jako działanie językowe

Elżbieta Pachocińska, Badania nad manipulacją i perswazją w językoznawstwie

Dominik Kowalski, Perswazyjna definicja manipulacji

Ewa Mukoid, Filozofia manipulacji- propozycje

TEKSTY POLSKIE

Ewa Gruszczyńska, Anna Just, Przekład jako narzędzie perswazji w dawnych polskich gazetach ulotnych

Ewa Pogonowska, Artura Oppmana "służba poety" - perswazja w poezji patriotycznej o tematyce historycznej

Joanna Dybiec, Od opisu do propagandy - o wybranych przewodnikach polskich z lat 50. XX wieku

Magdalena Piechota, Odkłamywanie PRL-u - perswazja w reportażach Hanny Krall

Roman Wróblewski, Ocena haseł konstytutywnych w badaniach tekstów perswazyjnych

Krystyna Data, Manipulacja manipulacją w poradnikach polecanych w Internecie

Ewa Błachowicz, Plotka - manipulacja i perswazja "na odległość" i "na zapas"

TEKSTY OBCE

Luiza Rzymowska, O wywoływaniu fałszywego mniemania za pomocą słów - opis manipulacji uczniem w Sofiście Platona

Marta Czyżewska, Puryzm w Niemczech pod koniec XIX wieku jako narzędzie manipulacji

Anna Szyndler, Religia chrześcijańska i Kościół w III Rzeszy jako narzędzie i podmiot manipulacji

Magdalena Żyłko - Groele, Językowe środki manipulacji w III Rzeszy

Iwona Bartnicka, W okowach systemu - o filmowym obrazie instytucji totalnych

PERSWAZJA l MANIPULACJA W ASPEKCIE POLITYCZNYM l SPOŁECZNYM

Vladimir Patráš, Predvolebný bilbord v mechanizme politickej persuázie

Edyta Pałuszyńska, Strategie wywierania wpływu realizowane na poziomie struktur globalnych dialogu

Grażyna Sawicka, Manipulacja z zastosowaniem operatorów kondensacji w języku polityków

Iwona Kowal, Czy falstart może być oznaką manipulacji? - o autopoprawkach uczestników obrad komisji śledczej

PERSWAZJA l MANIPULACJA W MEDIACH

Jerzy Biniewicz, Rozmowy Tomasza Lisa z politykami - pragmatyka, struktura, język

Ewa Szkudlarek - Śmiechowicz, Niewerbalne środki komunikacji a moc perswazyjna wypowiedzi

Marcin Poprawa, Słowa i obrazy - sposoby przedstawiania wydarzeń w telewizyjnych serwisach informacyjnyc

Marek Falczewski, News telewizyjny jako czynnik politycznej manipulacji

Agnieszka Kula, Narzędzia perswazji i manipulacji w publicystyce ekonomicznej

Urszula Gajewska, Manipulacja i perswazja w prasie

Monika Grzelka, O autotematycznej perswazyjności tekstów odredakcyjnych

PERSWAZJA l MANIPULACJA W TEKSTACH SPECJALISTYCZNYCH

Anna Dolata-Zaród, Mechanizmy perswazji i manipulacji w tekstach specjalistycznych

Patrycja Pałka, Manipulacja - zła siostra perswazji

Paulina Łuczeńczyk, Mechanizmy perswazji w komunikacji przez Internet w procesie dydaktycznym

Anna Wojczyńska, Konstrukcja tożsamości dyskursu teoretycznoliterackiego w aspekcie perswazyjnym

PERSWAZJA l MANIPULACJA W REKLAMIE l W PUBLIC RELATIONS, REKLAMA

Małgorzata Guławska - Gawkowska, Somatyzmy jako źródło perswazji w reklamie

Katarzyna Ponikowska, Jolanta Klimczak - Ziółek, Reklamowe oblicza normalności

Jolanta Klimczak-Ziółek, Erotyzacja świata reklamowego jako strategia pozyskiwania widza-konsumenta

Tomasz Piekot, Perswazyjność przekazów werbalno-wizualnych

Dariusz Prasalski, Perswazja w niemieckich reklamach samochodów poprzez stosowanie treści "drugiego planu"

PUBLIC RELATIONS

Krzysztof Nowakowski, Public relations - perswazja czy manipulacja?

Urszula Michalik, Perswazja, manipulowanie postawami odbiorców a kształtowanie wizerunku firmy

Katarzyna Klauzinska, Mechanizmy perswazji w autoprezentacji

Anna Obrębska, Perswazja poprzez kreowanie wizerunku polityka

Michał Grech, Autoprezentacja niepublicznych szkół wyższych na stronach domowych www

 

 

>>> powrót do menu

Komunikacja wizualna

Kryjący legendę Białej Damy zamek w Tucznie to miejsce, w którym odkrywali tajemnice nauki uczestnicy konferencji „Komunikacja wizualna w przestrzeni społecznej”. Spotkanie odbyło się w 2008 roku. Zjawisko komunikacji wizualnej rozpatrywane było tu wieloaspektowo - stanowisko w dyskusji nad zagadnieniem zajęli wybitni znawcy komunikacji i mediów, językoznawcy, literaturoznawcy, socjologowie, plastycy. Szukano odpowiedzi na szereg pytań, między innymi: w czym tkwi wielka siła oddziaływania komunikatów wizualnych, jaki wpływ wizualne postrzeganie wywiera na język i kulturę. Z wynikami tych naukowych rozważań można zapoznać się w tomie pokonferencyjnym. Serdecznie zapraszamy.

 

 • KW-1

 

[2009] Komunikacja wizualna w przestrzeni społecznej, red. A Obrębska
Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź
Recenzent: prof. dr hab. Maryla Hopfinger

Współczesne przekomunikowanie przestrzeni społecznej powoduje, że komunikacja wizualna staje się m.in. strategią w walce o uwagę odbiorcy. Grafizacja i wizualne uatrakcyjnianie materiałów medialnych i marketingowych jest postępującą i – jak się zdaje – nieodwracalną tendencją we wszystkich obszarach życia. Komunikacja wizualna jest także badawczą przestrzenią, w której interesujące spostrzeżenia i wnioski mogą odnajdywać przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Oddawana do rąk czytelników książka zawiera teksty socjologów, językoznawców, literaturoznawców, plastyków, wybitnych znawców komunikacji i mediów, którzy przez pryzmat swoich dyscyplin badawczych analizowali i charakteryzowali zagadnienia dotyczące teorii wizualizacji lub perswazyjnej roli obrazu w różnych obszarach życia społecznego. Badacze szukali odpowiedzi m.in. na pytania, w czym tkwi wielka siła oddziaływania wizualnych komunikatów; jaki wpływ wizualne postrzeganie wywiera na język i kulturę; jak media dostosowują się do społecznych przemian i jakie piętno na społeczeństwie wywiera rozwój technologii.

dr Anna Obrębska

SPIS TREŚCI

Grażyna Habrajska: Kategoria obserwatora a proces wizualizacji

Joanna Ślósarska: Gęstość anonimowego szeptu (na przykładach poezji i założeń poetyki kognitywnej jako „wypowiedzi" z „audiowizualnego archi-wum")

Marek Czyżewski: Film jako źródło wiedzy o komunikowaniu i jako środek dydaktyczny. Analiza sceny z filmu W upalną noc Normana Jewisona

Tomasz Ferenc: Plakat wojenny jako narzędzie manipulacji wizerunkiem wroga i bohatera

Karol Franczak: Znaczenie sztuki publicznej dla współczesnych sporów o sferę publiczną

Michael Fleischer, Annette Siemes: Instrukcja używania miasta (dla wrocławian) - komunikacja społeczna w mieście (zarys projektu)

Barbara Bogołębska: Retoryka werbalno - wizualna w wybranych gatunkach dziennikarskich i okołodziennikarskich.

Anita Filipczak: Perswazyjne współoddziaływanie tekstu i obrazu w prasie

Monika Worsowicz: Lektura, pilotaż, nawigowanie - o grafizacji materiałów dziennikarskich na przykładzie jedynek Dziennika Łódzkiego

Sandra Camm: O mechanizmach homotypii gatunkowej Joanna Mikosz: Niestandardowa reklama prasowa Anna Ryłko-Kurpiewska: W kręgu baśniowych bohaterów, czyli o baśni w reklamie raz jeszcze

Michael Fleischer: Kognitywna asymilacja przedmiotów i ich językowa reprezentacja

Maciej Tomczak: Współczesna kultura wizualna a kształcenie na uczelniach szkół wyższych

Małgorzata Łosiewicz: Rola obrazu w komunikacji społecznej

Karolina Dudek: Przestrzeń biura jako narzędzie komunikacji

Anna Obrębska: Szyld jako element tożsamości firmy i narzędzie kształtowania jej wizerunku

Michał Grech: Wizualna prezentacja wybranych polskich uczelni niepublicznych na stronach www.

Izabela Franckiewicz: Od wizualności do multimedialności - przeobrażenia kultury i sztuki. Zmiana statusu odbiorcy

 

 

>>> powrót do menu