START

międzyuczelniany zespół naukowo - badawczy teorii i praktyki komunikacji

publikacje

konferencje

LOGO

publikacje

LOGO

konferencje

Międzyuczelniany Zespół Naukowo Badawczy Gramatyki Komunikacyjnej powstał w 2003 roku z potrzeby wymiany doświadczeń naukowych w zakresie badań nad komunikacją językową. Początkowo uczestniczyli w nim profesorowie: Aleksy Awdiejew (Uniwersytet Jagielloński), Grażyna Habrajska (Uniwersytet Łódzki) i Elżbieta Laskowska (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). W latach 2003-2004 spotkania zespołu komunikatywistów odbywały się nieregularnie, głównie w gronie założycieli, ale już wówczas zorganizowane zostały w Łodzi trzy naukowe spotkania otwarte, mające charakter dyskusji panelowych, poświęcone frazeologii i frazematyce w komunikacji, kategorii aspektu oraz reklamie. Forma seminariów naukowych mających charakter dyskusji panelowych doskonale się sprawdziła, zatem od 2005 roku spotkania takie odbywają się regularnie, przynajmniej raz w miesiącu, na zmianę w trzech ośrodkach: na Uniwersytecie Łódzkim, na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od 2005 roku zespół działa w składzie poszerzonym o uczniów prof. Aleksego Awdiejewa, prof. Grażyny Habrajskiej oraz prof. Elżbiety Laskowskiej. We wszystkich prowadzonych przez nas doktoratach zastosowana została metodologia zaproponowana w gramatyce komunikacyjnej. Metodologia ta zastosowana została również w pracach na tytuł profesora przez Aleksego Awdiejewa, Grażynę Habrajską i Elżbietę Laskowską. Z Międzyuczelnianym Zespołem Naukowo Badawczym Gramatyki Komunikacyjnej regularnie współpracują: prof. dr hab. Michał Fleischer (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Maria Kielar-Turska (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Anna Krupska-Perek (Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna, Łódź), prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kępna (Polska Akademia Nauk, Kraków), prof. dr hab. Grażyna Sawicka (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz), prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Suchoń (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska (Uniwersytet Jagielloński), dr Halina Kudlińska (Uniwersytet Łódzki), dr Krystyna Data (Uniwersytet Jagielloński), dr Jan Pleszczyński (Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej, Lublin). Od roku 2008 spotkania Zespołu w Krakowie odbywają się dzięki współudziałowi Zakładu Teorii Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierowanego przez prof. dr hab. Jolantę Antas.

>>> powrót do menu

 

Grupa prof. G.
Habrajskiej

 

 

prof. dr hab. Grażyna Habrajska

prof. dr hab Anna Krupska-Perek

Prof. dr hab. Aleksy Awdiejew

dr Katarzyna Liberska-Kinderman

dr Anna Obrębska

mgr Anna Barańska-Szmitko

mgr Karolina Dobrosz-Michiewicz

mgr Anita Filipczak-Białkowska

mgr Zofia Władyka-Łuczak

 

prof. dr hab. Grażyna Habrajska

Profesor Grażyna Habrajska ukończyła studia filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim w 1977 roku i z tą uczelnią związała swoją pracę naukową. Jej zainteresowania naukowo-badawcze obejmują szeroki zakres tematyczny. Zmieniały się wraz z pogłębianiem wiedzy na temat języka i szły od analizy materiału i opisu zjawisk językowych w kierunku metodologicznych aspektów badań nad komunikacją.
Najwcześniejsza faza badań Grażyny Habrajskiej związana była z dialektologią. Ich efektem było opublikowanie szeregu artykułów z zakresu fonetyki, fonologii, kategorii gramatycznych i słownictwa gwarowego. Podsumowaniem stała się rozprawa doktorska pt. Gwara wsi Masłońskie i miejscowości sąsiednich w województwie częstochowskim. Zainteresowanie słownictwem, już nie tylko gwarowym, stało się kolejnym polem badawczym, któremu prof. Grażyna Habrajska poświęciła wiele uwagi, i co za tym idzie, liczne artykuły. Koncentrowała się na zapożyczeniach niemieckich w polszczyźnie łodzian, publikując na ten temat kilka artykułów. W 2001 roku została uhonorowana przez władze miasta Odznaką za zasługi dla miasta Łodzi.
Zainteresowania związane z badaniem słownictwa i równocześnie kategorii gramatycznych znalazły odzwierciedlenie w rozprawie habilitacyjnej Grażyny Habrajskiej, na podstawie której w 1996 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego. Praca pt. Collectiva w języku polskim, w której specyficzna grupa rzeczowników nazywających zbiory rozpatrywana była jako kategoria gramatyczna i semantyczna, nagrodzona została przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w 1997 r.
Praca nad rozprawą habilitacyjną zmusiła ją do bliższego przyjrzenia się zagadnieniom semantyki, otwierając tym samym kolejny krąg zainteresowań badawczych, których efektem było uczestnictwo w kilkudziesięciu konferencjach oraz opublikowanie kilkunastu artykułów, gdzie wykorzystane zostały różne ujęcia znaczenia, pozostające w kręgu metodologii kognitywnych.
Od 1999 roku zainteresowania naukowe prof. Habrajskiej koncentrują się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z teorią komunikacji,  komunikacją językową, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii gramatyki komunikacyjnej, perswazją, manipulacją, argumentacją aksjologiczną, ideologią, dyskursem publicznym (w tym medialnym) itp. W 2004 roku opublikowała monografię pt. Komunikacyjna analiza i interpretacja tekstu. W 2005 roku została profesorem tytularnym.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego (współzałożyciel), przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” (członek Rady Naukowej), Stowarzyszenia Etyki Słowa (współzałożyciel, członek Komisji Rewizyjnej).
W 1998 roku prof. Grażyna Habrajska założyła Międzyuczelniany Zespół Naukowo-Badawczy Gramatyki Komunikacyjnej (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), w którym kieruje grupą łódzką. Zespół spotyka się co miesiąc od października do mają na otwartych konferencjach naukowych, poświęconych komunikacji społecznej, które noszą nazwę Rozmowy o komunikacji. Wygłaszane tam wykłady i dyskusje publikowane są w recenzowanych zeszytach pod tym samym tytułem.

Wypromowani doktorzy:
dr Agnieszka Michel, Polskie słownictwo włókiennicze
dr Ewa Ciesielska, Dowcip językowy w twórczości ks. Jana Twardowskiego
dr Agnieszka Oskiera, Strategie konwersacyjne w dialogach radiowych
dr Piotr Fąka, Komunikacyjna interpretacja humoru werbalnego

Obecnie jest kierownikiem Zakładu Teorii i Praktyki Komunikacji w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ.

Wybrane publikacje:

Monografie:

Komponowanie sensu w procesie odbioru komunikatów, Łódź 2010 – współautorstwo z Aleksym Awdiejewem

Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, tom 2, Łask 2006 – współautorstwo z Aleksym Awdiejewem

Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, tom 1, Łask 2004 – współautorstwo z Aleksym Awdiejewem

Komunikacyjna analiza i interpretacja tekstu, Łódź 2004

Collectiva w języku polskim, Łódź 1995

Podręczniki:

Wprowadzenie do nauki o komunikowaniu. Wybrane zagadnienia wprowadzające do nauki o komunikowaniu, Łódź 2012

Redagowanie serii wydawniczej monografii:

Rozmowy o komunikacji  2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014

Artykuły:

2013
Kompetencja komunikacyjna a interpretacja obrazu, [w:] Badanie i projektowanie komunikacji, red. Michał Grech i Anette Siemes, Wrocław 2013, s. 59-78
Kompresja w Słowniku komunikacyjnym, [w:] Rozmowy o komunikacji 6: Dynamika dyskursu społecznego, red. Grażyna Habrajska, Łódź 2013
Profile semantyczne miłości i przyjaźni, [w:] Ethos, red. 2013, s. 190-210

2012
Dopełnienia sensu w procesie komunikacji, [w:] Świadomość językowa w komunikowaniu, red. Magdalena Steciąg i Marian Bugajski, Zielona Góra 2012, s. 49-58

2011
Aspekt czasowników a dopełnienie sensu, [w:] Kategorialne aspekty komunikacji, seria: Rozmowy o komunikacji 5; wyd. PRIMUM VERBUM, Łódź 2011, s. 67-85
Obrazy ideacyjne w interpretacji tekstu, [w:] Kategorialne aspekty komunikacji, seria: Rozmowy o komunikacji 5; wyd. PRIMUM VERBUM, Łódź 2011, s. 57-66 (współautorstwo z Aleksym Awdiejewem)

2010
„Mapa ideologiczna” Aloszy Awdiejewa, [w:] Od idei do inteligencji w działaniu, red. Grażyna Habrajska, wyd. Charaktery, Kielce 2010, s. 217-240
Dyskurs represyjny (batalia werbalna o porządek społeczny), [w:] Metodologia i praktyka komunikacji społecznej, seria: Rozmowy o komunikacji 4; wyd. Leksem, Łask 2010, s. 59-69
Ideologia zakodowana w tekście, [w:] Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, red. Andrzej Dudek, Wyd. UJ, Kraków 2010 s. 35-48
Język w Internecie (2010), [w:] Internet a relacje międzyludzkie, red. Elżbieta Laskowska i Mariusz Kuciński, Bydgoszcz
Stylistyczne gatunki reklamy, [w:] Styl, dyskurs, media, red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz, Łódź 2010, s. 241-249
Sytuacja komunikacyjna w interakcji (2010), [w:] Sytuacja komunikacyjna i jej parametry, red. Grażyna Sawicka, Bydgoszcz

2009
Kategoria obserwatora a proces wizualizacji, [w:] Komunikacja wizualna w przestrzeni publicznej, red. Anna Obrębska, Łódź 2009, s. 9-19
Norma a interpretacja, [w:] Norma a komunikacja, Wrocław 2009, s. 37-50
Strategie propagandowe i agitacyjne, [w:] Problemy komunikacji społecznej, red. Grażyna Habrajska, seria: Rozmowy o komunikacji 3; wyd. Leksem, Łask 2009, s. 9-54 (współautorstwo z Aleksym Awdiejewem)

2008
Druga rzeczywistość jako baza do konstruowania trzeciej rzeczywistości [w:] Motywacja psychologiczna i kulturowa w komunikacji, red. Grażyna Habrajska, seria: Rozmowy o komunikacji 2; wyd. Leksem, Łask 2008, s. 141-150
Kategoria normatywności w analizie tekstu, [w:] Język a kultura, tom 20, red. Anna Dąbrowska, Wrocław 2008, s.111-118
Komunikacyjne spojrzenie na słowotwórstwo, [w:] Z problemów słowotwórstwa, red. Jolanta Maćkiewicz, Ewa Rogowska-Cybulska, Gdańsk 2008, s. 45-52
Określanie preferencji grup perswazyjnych, [w:] Media studies. Refleksja nad stanem obecnym, red. Krzysztof Stępnik i Maciej Rajewski, wyd. UMCS, Lublin 2008
Poziomy funkcjonalne języka naturalnego, [w:] Język poza granicami języka. Teoria i metodologia współczesnych nauk o języku, red. Aleksander Kiklewicz i Józef Dębowski, Olsztyn 2008, s. 53-63
Przeżywanie ideologii, [w:] Ideologie w słowach i obrazach, red. Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa, s. 56-65, Wrocław 2008
Stereotyp w komunikacji, [w:] Postscriptum polonistyczne 2008 – 1 (1)
Współczesny polski dyskurs publiczny w perspektywie międzykulturowej. Dyskusja panelowa, Kraków 2008 – udział w dyskusji

2007
Manipulacja za pomocą aktów emotywnych, [w:] Mechanizmy perswazji i manipulacji, red. Grażyna Habrajska, wyd. Leksem, Łask 2007

2006
Wpływ internetu na typologizacje w języku, [w:] Oblicza komunikacji. Perspektywy badań nad reklamą, dyskursem i komunikacją. Kraków 2006, t.1, s. 62-72
Poprawność polityczna, [w:] Poprawność polityczna, red. Grażyna Habrajska, seria: Rozmowy o komunikacji 1; wyd. Leksem, Łask 2006, s. 17-27
Styl a cele komunikacyjne, [w:] Style konwersacyjne, red. Bożena Witosz, wyd. UŚ, Katowice 2006

2005
Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa, [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Łódź 2005
Komunikacyjna analiza tekstu poetyckiego, [w:] Wydawnictwo Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” (seria Język a komunikacja), Kraków 2005
Nieizomorficzność a synonimia, [w:] Kognitywizm i komunikatywizm – dwa bieguny współczesnego językoznawstwa, Wydawnictwo Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” (seria Język a komunikacja), Kraków 2005

2004
Kategoria obserwatora w komunikacyjnej analizie i interpretacji różnych gatunków tekstu, [w:] Punkt widzenia w języku i kulturze, Lublin 2004

2002
Kondensacja i skrótowość w komunikacji przez komputer, [w:] Słowo w tekście, przekładzie i słowniku, ed. Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenchaften, Sonderdruck 2002, s. 121-129
Leksemy z rdzeniem -praw- w językowym obrazie świata Polaków, [w:] Słowo w tekście, przekładzie i słowniku, ed. Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenchaften, Sonderdruck 2002, s. 131-157
Semantyka i pragmatyka informacji prasowej, [w:] Tekst w mediach, Łódź 2002, s. 239-250
Strategie konwersacyjne w internetowych grupach dyskusyjnych, [w:] Język a komunikacja, Kraków 2002, s. 161-173

2001
Polnische Abiturienten uber Toleranz, [w:] “etc” Empirical Text end Culture Reserch 1/2001, s. 46-55
Presupozycja – kondensacja - implikatura, [w:] Język w komunikacji, t.1, Łódź 2001, s.30-37
Kompetencja stylistyczna w interakcji, [w:] Stylistyka a pragmatyka, Katowice 2001

2000
Wykładnia językowa aktów prawnych a standardy semantyczne (na przykładzie wybranych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego), [w:] Regulacyjna funkcja tekstów, Łódź 2000, s. 70-83
Prototyp miłości w „Pieśni nad pieśniami”, [w:] Wpływ chrześcijaństwa na kulturę Europy, Łódź 2000, s. 341-355

1991-1999
Metafora w służbie propagandy czyli jak Józef Piłsudski przygotowywał naród do zmian w Konstytucji, [w:] Przegląd Humanistyczny 1991, z. 5-6, s.107-116
Struktura życzeń świątecznych, [w:] Poradnik Językowy 1993, z. 7, 384-396
Wykorzystanie ironii do walki politycznej, [w:] Język a kultura, t.11, Wrocław 1994, s. 57-62
Stereotyp - prototyp - metafora, [w:]  „Język a kultura” t. 12, Wrocław 1998
Profilowanie pojęcia TOLERANCJA, [w:] Profilowanie w języku i w tekście, Lublin 1998
Kategoria liczby rzeczowników: gramatyczność a semantyka, [w:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 1998, s.23-31
Skuteczność słowa informacji prasowej z perspektywy odbiorcy, [w:] Skuteczność słowa w działaniach politycznych i społecznych, Bydgoszcz 1999, s.157-167

prof. dr hab. Aleksy Awdiejew

Profesor Aleksy Awdiejew filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył w 1972 roku. Jego praca magisterska dotyczyła zagadnień fonetyki eksperymentalnej. Doktorem nauk humanistycznych został w 1978 roku. Rozprawa doktorska pt: Interferencja foniczna w mowie rosyjskiej Polaków była kontynuacją wcześniejszych badań.

Działalność artystyczna wymagająca dobrego kontaktu z publicznością i praca dydaktyczna, wymagająca dobrego kontaktu ze studentami, jak również badania języka mówionego skierowały jego uwagę na pragmatykę językową. Pierwszy jego tekst poświęcony problemom komunikacji językowej Sprawności komunikacyjne jako cele nauczania ukazał się w 1980 roku w czasopiśmie „Życie Szkoły Wyższej”. Aleksy Awdiejew przebywał wówczas w Irlandii, gdzie przez rok pracował w Trinity College w Dublinie jako visiting professor. Po powrocie opublikował kolejny artykuł pragmalingwistyczny Składnia języka mówionego jako proces bezpośredniego wyboru leksykalnego, był też współautorem artykułu Norma językowa a sytuacja aktu mowy.

Pierwsze pomysły innego ujęcia gramatyki, które później rozwinął w koncepcję gramatyki komunikacyjnej, prezentował na konferencjach młodych językoznawców (tzw. preyznerówkach), które były miejscem kształtowania postaw naukowych wielu obecnych profesorów-lingwistów.
Doktorem habilitowanym nauk humanistycznych został w 1986 roku. Podstawą dopuszczenia do kolokwium była książka Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń. Rozprawa habilitacyjna oraz dalsze prace prof. Awdiejewa Semantyka a pragmatyka - spór metodologiczny a praktyka badawcza, Strategie Nadawcy i Odbiorcy w procesie konwersacji (analiza pragmatyczna prośby), Strategie konwersacyjne (próba typologii) coraz bardziej przybliżają go do sformułowania spójnej koncepcji gramatyki komunikacyjnej. Podstawowe jej założenia zawarł w obszernym projekcie badawczym Model gramatyki komunikacyjnej opublikowanym w 1991 roku.
Od roku 1985 Alosza Awdiejew uczestniczy w konwersatorium „Język a kultura”, gdzie wygłasza referaty, drążące szczegółowe problemy pozostające w obrębie problematyki badawczej gramatyki komunikacyjnej, publikowane w kolejnych tomach pokonferencyjnych: Wiedza potoczna a inferencja, Składnik wyjściowy w gramatyce komunikacyjnej, Wartościowanie wymuszone a szacunek dla odbiorcy w dyskursie politycznym, Kondensacja a kreowanie świata w dyskursie artystycznym, Standardy semantyczne a znaczenie leksykalne. W latach 1994-1998 profesor Awdiejew był wicedyrektorem Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej. W 1996 roku został kierownikiem Zakładu Językoznawstwa Rosyjskiego, w którym pod jego opieką prowadzone były zespołowe prace badawcze nad gramatyką komunikacyjną. Mają one charakter porównawczy, dotyczą trzech języków: polskiego, rosyjskiego i angielskiego. Efektem wstępnego etapu badań w tym zakresie jest zbiór artykułów, wydany pod redakcją prof. Aleksego Awdiejewa, pt. „Gramatyka komunikacyjna”, w którym umieszczone zostały dwa teksty Aloszy Awdiejewa Standardy semantyczne w gramatyce komunikacyjnej i Leksykon w gramatyce komunikacyjnej. Są to już bardzo konkretne, pogłębione rozważania teoretyczne, stanowiące fragmenty bazowego (ideacyjnego) poziomu gramatyki komunikacyjnej. Z zagadnieniami tymi koresponduje artykuł Tryby komunikacyjne, umieszczony w tomie „W zwierciadle języka i kultury”, dedykowanym prof. Jerzemu Bartmińskiemu. Opisany w nim został jeden ze sposobów detrywializacji standardów semantycznych. W 2004 roku opublikował monografię pt. Gramatyka interakcji werbalnej. W 2005 roku został profesorem tytularnym.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, członkiem honorowym Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, pomysłodawcą, współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia Etyki Słowa – także członkiem Komisji Rewizyjnej.

W 1998 roku prof. Grażyna Habrajska założyła Międzyuczelniany Zespół Naukowo-Badawczy Gramatyki Komunikacyjnej (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), w którym prof. Aleksy Awdiejew kieruje grupą krakowską. Zespół spotyka się co miesiąc od października do mają na otwartych seminariach naukowych, poświęconych komunikacji społecznej, które noszą nazwę Rozmowy o komunikacji. Wygłaszane tam wykłady i dyskusje publikowane są w recenzowanych zeszytach pod tym samym tytułem.

Wypromowani doktorzy:

dr Renata Rodak

dr Anna Obrębska

dr Krzysztof Ozga

Profesor Aleksy Awdiejew to nie tylko wybitny naukowiec. Bierze czynny udział w kształtowaniu polskiego życia kulturalnego - jest uznanym artystą, a także wieloletnim felietonistą pisma "Charaktery".

Alosza Awdiejew – artysta: http://aloszaawdiejew.pl/pl/

Alosza Awdiejew - felietonista:http://www.awdiejew.charaktery.eu/

 

 

Wybrane publikacje:

Monografie:

Komponowanie sensu w procesie odbioru komunikatów, Łódź 2010 – współautorstwo z Grażyną Habrajską

Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, tom 2, Łask 2006 - współautorstwo z Grażyną Habrajską

Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, tom 1, Łask 2004 -współautorstwo z Grażyną Habrajską

Gramatyka interakcji werbalnej, Kraków 2004

Pragmatyczne podstawy interpretacji wypowiedzeń, Kraków 1987

Artykuły:

2008
Konstruowanie trzeciej rzeczywistości, [w:] Mechanizmy perswazji i manipulacji. Zagadnienia ogólne, (red) G. Habrajska, Łask 2008, s. 95 – 104
Teoria amalgamatu a kompozycja sensu, [w:] Rozmowy o komunikacji 2, Motywacja psychologiczna i kulturowa w komunikacji, red. G. Habrajska, Łask 2008
Argumentacja aksjologiczna, [w:] Rozmowy o komunikacji 2, Motywacja psychologiczna i kulturowa w komunikacji, red. G. Habrajska, Łask 2008
Problemy analizy dyskursu perswazyjnego , [w:]  Media studies. Refleksja nad stanem obecnym, red. Krzysztof Stępnik i Maciej Rajewski, Lublin 2008
Gramatyka komunikacyjna: wybór jednostki operacyjnej, [w:] Język a kultura, tom 20, red. Anna Dąbrowska, Wrocław 2008, s. 119-128
Jednostki operacyjne ideacji w gramatyce komunikacyjnej , [w:] Język poza granicami języka. Teoria i metodologia współczesnych nauk o języku, red. Aleksander Kiklewicz i Józef Dębowski, Olsztyn 2008, s. 63-76
Komunikacyjna interpretacja sensu , [w:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, s. 49-61, Kraków 2008 (współautorstwo z Grażyną Habrajską)

2007
Organizacja słownika frazemów  , [w:] Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków, red. Wojciech Chlebda, Opole 2007

2006
Reprezentacja świata w ujęciu komunikawistycznym, [w:] Język a komunikacja 9, Kognitywizm i komunikatywizm – dwa bieguny współczesnego językoznawstwa, Dyskusja przy okrągłym stole, Kraków 2006, str. 59 – 66
Poprawność polityczna, [w:] Rozmowy o komunikacji 1, Poprawność polityczna, red. G. Habrajska, s. 15-16, Łask 2006

2005
 ”TU” i „TERAZ” jako kategorie gramatyczne, [w:] Przestrzeń w języku i w  kulturze. Problemy teoretyczne interpretacji tekstów religijnych (red. J. Adamowski), Lublin 2005, s. 81-90
Strategie konwersacyjne, [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica 7, Łódź 2005, s. 127-150
Problematyka tłumaczenia frazemów, [w:] Język a komunikacja 8, Język trzeciego tysiąclecia, t.2 Konteksty przekładowe, Kraków 2005, s. 225 – 232

2004
Systemowe środki perswazji, [w:] Manipulacja w języku, red. P.Krzyżanowski, P. Nowak, Lublin 2004, s. 71-80
Rosyjskie środki masowego przekazu, [w:] Rosjoznawstwo, red. L. Suchanek, Kraków 2004, s. 441 – 452
Kategoria obserwatora jako kategoria gramatyczna, [w:] Punkt widzenia w języku i kulturze, red. J. Bartmiński et alii, Lublin 2004

2001
Komunikatywizm (perspektywa metodologiczna badań lingwistycznych, [w:] Język w komunikacji (1), red. G.Habrajska, Łódź 2001, s. 23 – 29
Problemy wyodrębniania i klasyfikacji frazemów, [w:] Frazeografia słowiańska, red. W. Chlebda, Opole 2001, s. 195-201

2000
(współaut. K. Korżyk) Communicative  grammar: towards a linguistic model of interpretive activity, [w:] PTJ, zeszyt LVI, Warszawa 2000, s. 15-37

1990-1999
Technologia dowcipu a proces twórczy, [w:] Potrzeby, twórczość, przyszłość, Wrocław 1991, s. 227 - 239
Strategie konwersacyjne  (próba  typologii), [w:] Socjolingwistyka XI, Katowice 1991, s. 7-20
Model gramatyki komunikacyjnej (projekt badawczy), [w:] Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa 3, red. B. Dunaj i K. Ożóg, Kraków 1991, s. 7-38
Wiedza  potoczna  a  inferencja, [w:] Język a Kultura, t.5, red. J. Anusiewicz i F. Nieckula, Wrocław 1992,  s. 21-27
Składnik  wyjściowy  w  gramatyce komunikacyjnej, [w:] Język  a  Kultura, t. 8, Podstawy metodologiczne semantyki współczesnej, red. I. Nowakowska-Kempna, Wrocław 1992, s. 113-123
Nieśmieszne aforyzmy (Refleksja nad semantyką humoru Viktora Raskina), [w:]  Jezyk a Kultura,  t.8,  Podstawy metodologiczne semantyki współczesnej, red. I. Nowakowska-Kempna, Wrocław 1992, s. 279-285
Wartościowanie wymuszone a szacunek dla odbiorcy w dyskursie politycznym, [w:] Język  a  kultura,  t. 11,  Język polityki a współczesna kultura polityczna, Wrocław 1994,  s.49-55
Kondensacja  a  kreowanie  świata  w dyskursie artystycznym, [w:] Kreowanie świata w tekstach, red. A.M. Lewicki, R. Tokarski, Lublin 1995, s. 77-87
Standardy  semantyczne  a  znaczenie  leksykalne, [w:] Język a kultura, t.12 Stereotyp jako przedmiot lingwistyki, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław 1998, s. 53-62
Standardy semantyczne w gramatyce komunikacyjnej (teoria i zastosowanie), [w:] Gramatyka komunikacyjna, red. A. Awdiejew, Kraków 1999, s. 33-68
Leksykon w gramatyce komunikacyjnej, [w:] Gramatyka komunikacyjna, red. A. Awdiejew, Kraków 1999, s. 133-160
Tryby komunikacyjne, [w:] W zwierciadle języka i kultury, red. J. Adamowski, S. Niebrzegowska, Lublin 1999, s. 240-247 oraz [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań 6. Części mowy, red. J. Bartmiński, Lublin 2003, s. 139-146

1983-1989
Sprawności językowe a sprawności komunikacyjne, [w:] Przegląd Polonijny, 1983, z. 4, s. 97-102
Sytuacja jako struktura sensu, [w:]  Studia nad polszczyzną mówioną Krakowa 2, Kraków 1984, s. 103-122
Klasyfikacja funkcji pragmatycznych, Polonica IX, 1984, s. 53-88
Akty ukryte a analiza pragmatyczna, [w:] Badania języka mówionego w Polsce i w Niemczech, red. B. Dunaja, H. Jachnowa i in., Prace Językoznawcze UJ, z. 84, Kraków 1986, s. 13-21
Stereotypy w języku mówionym, [w:] ZNUJ  Prace Etnograficzne, z. 24, Kraków 1986, s. 37-42
Strategie Nadawcy i Odbiorcy w procesie konwersacji (analiza pragmatyczna  prośby), [w:] Z zagadnień komunikowania interpersonalnego, red. Z. Nęcki, Kraków 1989, s. 33-41
Semantyka a pragmatyka - spór metodologiczny a praktyka badawcza, [w:] Biuletyn PTJ XLII, 1989, s. 121-127>>> powrót do menu

 

Grupa prof. E. Laskowskiej

 

 

pf. dr hab. Elżbieta Laskowska

dr hab. Grażyna Sawicka, prof. nadzw. UK

dr Lucyna Sopolińska

dr Wiesław Czechowski

 

prof. dr hab. Elżbieta Laskowska

 

Profesor Elżbieta Laskowska ukończyła filologię polską w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku (dziś: Uniwersytet Gdański) w 1969 roku. Jej praca magisterska dotyczyła współczesnej składni polskiej. Doktorem nauk humanistycznych została w 1977 roku. Rozprawa doktorska, pisana podczas studiów doktoranckich (1974-1977) w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (dziś Akademia Pedagogiczna), nosiła tytuł Badania statystyczne nad rozwojem systemu leksykalnego młodzieży w szkole średniej.  W latach 1969 – 1977 Elżbieta Laskowska pracowała w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Krótko po uzyskaniu doktoratu przeniosła się do Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, a w roku 1982 – do Oddziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, z siedzibą w Kaliszu. W roku 1984 wróciła do rodzinnej Bydgoszczy i podjęła pracę na stanowisku adiunkta w Zakładzie Językoznawstwa w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (która przekształcona została  później na Akademię Bydgoską, a ta z kolei - w 2005 r. – na Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego). W roku 1987 Elżbieta Laskowska  odbywała staż naukowy w Uniwersytecie Warszawskim pod kierunkiem prof. dr hab. Jadwigi Puzyniny. Praca Wartościowanie w języku potocznym stała się podstawą habilitacji, uzyskanej w 1993 r.
W latach 90. podczas konferencji naukowych Elżbieta Laskowska zetknęła się z prof. Aleksym Awdiejewem oraz prof. Grażyną Habrajską. W 1999 r. po raz pierwszy grupa lingwistów z Bydgoszczy uczestniczyła  w Krakowie w spotkaniu badaczy pracujących nad gramatyką komunikacyjną i dołączyła do założonego przez Grażynę Habrajską zespołu badawczego.
W 2005 r. Elżbieta Laskowska uzyskała tytuł naukowy profesora. Jedną z podstaw do jego uzyskania była książka Dyskurs parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego (gdzie pełni funkcję przewodniczącej Komisji Językoznawczej). Przyłączyła się do pomysłu zorganizowania Stowarzyszenia Etyki Słowa, na walnym zebraniu członków w listopadzie 2008 r. została wybrana  prezesem SES.

>>> powrót do menu

 

Grupa prof. J. Antas

 

 

w przygotowaniu

 

 

M. Fleischera

 

 

w przygotowaniu