START

profil naukowy

zespół ZeTePeK

specjalizacja

LOGO

profil naukowy

LOGO

specjalizacja

prof. Grażyna Habrajska

E-mail:
grazyna.h@hotmail.com

Na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzę przedmioty:
Nauka o komunikowaniu – wprowadzenie (wykład), Nauka o komunikowaniu – perswazja i manipulacja(wykład), Bariery w komunikowaniu (wykład), Reklama w mediach (wykład), Seminarium magisterskie

Ostatnio najbardziej zajmuje mnie:
teoria komunikacji, gramatyka sensu, relacja kodu werbalnego do wizualnego

 

 

Książki
Monografie:

 • [2010] Komponowanie sensu w procesie odbioru komunikatów, Łódź – współautorstwo z Aleksym Awdiejewem
 • [2006] Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, tom 2; Łask – współautorstwo z Aleksym Awdiejewem
 • [2004] Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, tom 1; Łask – współautorstwo z Aleksym Awdiejewem
 • [2004] Komunikacyjna analiza i interpretacja tekstu, Łódź
 • [1995] Collectiva w języku polskim, Łódź
 • Redagowanie serii wydawniczej monografii: Rozmowy o komunikacji 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014

Podręczniki:

 • [2012] Wprowadzenie do nauki o komunikowaniu. Wybrane zagadnienia wprowadzające do nauki o komunikowaniu, Łódź

Opublikowane artykuły poruszały problemy z zakresu następujących dyscyplin naukowych:

 • Nauka o komunikowaniu:
  • teoria komunikacji i metodologia badań
  • semantyka
  • kompetencja komunikacyjna
  • perswazja, manipulacja, aksjologia, ideologia
  • analiza i interpretacja tekstu w dyskursie
  • kod wizualny
 • Językoznawstwo:
  • gramatyka
  • słownictwo i frazeologia
  • dialektologia
  • inne

Artykuły z zakresu nauki o komunikowaniu:

teoria komunikacji i metodologia badań:

[2008] Poziomy funkcjonalne języka naturalnego, [w:] Język poza granicami języka. Teoria i metodologia współczesnych nauk o języku, red. Aleksander Kiklewicz i Józef Dębowski, Olsztyn 2008, s. 53-63
[2008] Druga rzeczywistość jako baza do konstruowania trzeciej rzeczywistości, [w:] Motywacja psychologiczna i kulturowa w komunikacji, red. Grażyna Habrajska, seria: Rozmowy o komunikacji 2; wyd. Leksem, Łask 2008, s. 141-150
[2004] Komunikatywizm – paradygmat językoznawstwa XXI wieku [współautorstwo z Aleksym Awdiejewem], [w:] Paradygmaty filozofii języka, literatury i teorii tekstu,  Słupsk 2004
[2000] Metody ankietowe i analiza tekstów w badaniach językowego obrazu świata, [w:] Język a kultura, t.13, Wrocław 2000, s.73-84
[1999] Przydatność ankiet w badaniu stanu świadomości normatywno-stylistycznej, [w:] Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, Wrocław 1999, s. 58-70
[1996] Kategoryzacja a klasyfikacja - potoczne i naukowe widzenie świata, [w:] Językowa kategoryzacja świata, Lublin 1996, s. 221-241
[1992] Potoczność w rozumieniu potocznym, [w:] Język a kultura, t.5, Wrocław 1992, s. 29-36

semantyka:

[2013] Profile semantyczne miłości i przyjaźni, [w:] Ethos, red. 2013, s. 190-210
[2008] Stereotyp w komunikacji. W: Postscriptum polonistyczne 2008 – 1 [1]
[2006] Wpływ internetu na typologizacje w języku, [w:] Oblicza komunikacji. Perspektywy badań nad reklamą, dyskursem i komunikacją. Wydawnictwo Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” [seria Język a komunikacja], Kraków 2006, t.1, s. 62-72
[2001] Polnische Abiturienten uber Toleranz, [w:] “etc” Empirical Text end Culture Reserch 1/2001, s. 46-55
[2000] Prototyp miłości w „Pieśni nad pieśniami”, [w:] Wpływ chrześcijaństwa na kulturę Europy, Łódź 2000, s. 341-355
[1999] Wpływ przeszłości na semantyczny obraz słowa [na przykładzie leksemów z rdzeniem -praw-, [w:] Kwartalnik Neofilologiczny XLI, 1-2 1999, s.81-87
[1999] Standardy semantyczne w stereotypie polskiego nauczyciela, [w:] W zwierciadle języka i kultury, Lublin 1999, s. 259-268
[1999] O pewnym sposobie wyrażania centralności wybranych cech prototypowych, [w:] Prace Filologiczne XLIV, Warszawa 1999, s.213-220
[1998] Stereotyp - prototyp - metafora, [w:]  „Język a kultura” t. 12, Wrocław 1998
[1998] Profilowanie pojęcia TOLERANCJA [w definicjach formułowanych przez kandydatów na studia polonistyczne UŁ w 1995 roku], [w:] Profilowanie w języku i w  tekście, Lublin 1998
[1997] Profilowanie pojęcia DOM przez dzieci i młodzież łódzką, [w:] Dom w języku i kulturze, Szczecin 1997, s. 121-134
[1992] Semantyka rzeczowników kolektywnych, [w:] Język a kultura, t.8, Wrocław 1992, s. 201-208

kompetencja komunikacyjna:

[2010] Sytuacja komunikacyjna w interakcji [2010], [w:] Sytuacja komunikacyjna i jej parametry, red. Grażyna Sawicka, Bydgoszcz
[2006] Poprawność polityczna, [w:] Poprawność polityczna, red. Grażyna Habrajska, seria: Rozmowy o komunikacji 1; wyd. Leksem, Łask 2006, s. 17-27
[2002] Strategie konwersacyjne w internetowych grupach dyskusyjnych, [w:] Język a komunikacja, Kraków 2002, s. 161-173
[2001] Kompetencja stylistyczna w interakcji, [w:] Stylistyka a pragmatyka, Katowice 2001
[1998] Relacje dialogowe w kazaniu na przykładzie kazań dla dzieci ks. Jana Twardowskiego, [w:] Tekst. Analizy i interpretacje, Łódź 1998, s. 243-254
[1998] Kompetencja komunikacyjna uczniów ósmej klasy szkoły podastawowej [na przykładzie usprawiedliwień], [w:] Studia pragmalingwistyczne, Warszawa 1998

perswazja, manipulacja, aksjologia, ideologia:

[2010] Ideologia zakodowana w tekście, [w:] Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, red. Andrzej Dudek, Wyd. UJ, Kraków 2010 s. 35-48
[2008] Przeżywanie ideologii, [w:] Ideologie w słowach i obrazach, red. Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa, s. 56-65, Wrocław 2008
[2008] Określanie preferencji grup perswazyjnych, [w:] Media studies. Refleksja nad stanem obecnym, red. Krzysztof Stępnik i Maciej Rajewski, wyd. UMCS, Lublin 2008
[2007] Manipulacja za pomocą aktów emotywnych, [w:] Mechanizmy perswazji i manipulacji, red. Grażyna Habrajska, wyd. Leksem, Łask 2007
[2005] Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa, [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Łódź 2005
[1999] Skuteczność słowa informacji prasowej z perspektywy odbiorcy, [w:] Skuteczność słowa w działaniach politycznych i społecznych, Bydgoszcz 1999, s.157-167
[1998] Modelowanie świata wartości w homiliach dla dzieci ks. Jana Twardowskiego, [w:] Funkcja słowa w ewangelizacji, Łódź 1998, s. 325-340
[1994] Wykorzystanie ironii do walki politycznej, [w:] Język a kultura, t.11, Wrocław 1994, s. 57-62
[1991] Metafora w służbie propagandy czyli jak Józef Piłsudski przygotowywał naród do zmian w Konstytucji, [w:] Przegląd Humanistyczny 1991, z. 5-6, s.107-116

analiza i interpretacja tekstu w dyskursie:

[2013] Kompresja w Słowniku komunikacyjnym, [w:] Rozmowy o komunikacji 6: Dynamika dyskursu społecznego, red. Grażyna Habrajska, Łódź 2013
[2012] Dopełnienia sensu w procesie komunikacji, [w:] Świadomość językowa w komunikowaniu, red. Magdalena Steciąg i Marian Bugajski, Zielona Góra 2012, s. 49-58
[2011] Obrazy ideacyjne w interpretacji tekstu, [w:] Kategorialne aspekty komunikacji, seria: Rozmowy o komunikacji 5; wyd. PRIMUM VERBUM, Łódź 2011, s. 57-66 [współautorstwo z Aleksym Awdiejewem]
[2011] Aspekt czasowników a dopełnienie sensu, [w:] Kategorialne aspekty komunikacji, seria: Rozmowy o komunikacji 5; wyd. PRIMUM VERBUM, Łódź 2011, s. 67-85
[2010] Stylistyczne gatunki reklamy, [w:] Styl, dyskurs, media, red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz, Łódź 2010, s. 241-249
[2010] Dyskurs represyjny [batalia werbalna o porządek społeczny], [w:] Metodologia i praktyka komunikacji społecznej, seria: Rozmowy o komunikacji 4; wyd. Leksem, Łask 2010, s. 59-69
[2010] „Mapa ideologiczna” Aloszy Awdiejewa, [w:] Od idei do inteligencji w działaniu, red. Grażyna Habrajska, wyd. Charaktery, Kielce 2010, s. 217-240
[2009] Strategie propagandowe i agitacyjne, [w:] Problemy komunikacji społecznej, red. Grażyna Habrajska, seria: Rozmowy o komunikacji 3; wyd. Leksem, Łask 2009, s. 9-54 [współautorstwo z Aleksym Awdiejewem]
[2009] Norma a interpretacja, [w:] Norma a komunikacja, Wrocław 2009, s. 37-50
[2008] Współczesny polski dyskurs publiczny w perspektywie międzykulturowej, [w:] Dyskusja panelowa, Kraków 2008 – udział w dyskusji
[2008] Komunikacyjna interpretacja sensu, [w:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXIV, 2008, s. 49-61, Kraków [współautorstwo z Aleksym Awdiejewem]
[2008] Kategoria normatywności w analizie tekstu, [w:] Język a kultura, tom 20, red. Anna Dąbrowska, Wrocław 2008, s.111-118
[2006] Styl a cele komunikacyjne, [w:] Style konwersacyjne, red. Bożena Witosz, wyd. UŚ, Katowice 2006
[2005] Nieizomorficzność a synonimia, [w:] Kognitywizm i komunikatywizm – dwa bieguny współczesnego językoznawstwa, Wydawnictwo Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” [seria Język a komunikacja], Kraków 2005
[2005] Komunikacyjna analiza tekstu poetyckiego, [w:] Wydawnictwo Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium” [seria Język a komunikacja], Kraków 2005
[2004] Kategoria obserwatora w komunikacyjnej analizie i interpretacji różnych gatunków tekstu, [w:] Punkt widzenia w języku i kulturze, Lublin 2004
[2002] Semantyka i pragmatyka informacji prasowej, [w:] Tekst w mediach, Łódź 2002, s. 239-250
[2002] Kondensacja i skrótowość w komunikacji przez komputer, [w:] Słowo w tekście, przekładzie i słowniku, ed. Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenchaften, Sonderdruck 2002, s. 121-129
[2001] Presupozycja – kondensacja - implikatura, [w:] Język w komunikacji, t.1, Łódź 2001, s.30-37
[2000] Wykładnia językowa aktów prawnych a standardy semantyczne [na przykładzie wybranych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego], [w:] Regulacyjna funkcja tekstów, Łódź 2000, s. 70-83
[1997] Specyfika języka kazań dla dzieci ks. Jana Twardowskiego, [w:] Tekst sakralny, tekst inspirowany liturgią, Łódź 1997
[1994] Struktura życzeń świątecznych, [w:] Poradnik Językowy 1993, z. 7, 384-396

kod wizualny:

[2013] Kompetencja komunikacyjna a interpretacja obrazu, [w:] Badanie i projektowanie komunikacji, red. Michał Grech i Anette Siemes, Wrocław 2013, s. 59-78
[2009] Kategoria obserwatora a proces wizualizacji, [w:] Komunikacja wizualna w przestrzeni publicznej, red. Anna Obrębska, Łódź 2009, s. 9-19
[1995] Rola koloru przy kreowaniu dziecięcego świata w utworach księdza Jana Twardowskiego, [w:] ]Kreowanie świata w tekstach, Lublin 1995, s. 133-146

Artykuły z zakresu językoznawstwa

gramatyka:

[2008] Komunikacyjne spojrzenie na słowotwórstwo, [w:] Z problemów słowotwórstwa, red. Jolanta Maćkiewicz, Ewa Rogowska-Cybulska, Gdańsk 2008, s. 45-52
[2000] O pewnych problemach opisu słowotwórstwa diachronicznego, [w:] Studia Indogermanica Lodziensia, Łódź 2000, s.121-130
[2000] Dziedzictwo historyczne w gramatyce funkcjonalnej języka polskiego, [w:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Szczecin 2000, s. 7-18
[1998] Kategoria liczby rzeczowników: gramatyczność a semantyka, [w:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, 1998, s.23-31
[1998] Criteria for including nouns into the category of collectives, [w:] Beiträge der Europäischen Slavistichen Linguistic [POLYSLAV], band 2, Műnchen 1998, s. 107-112
[1995] Rola derywacji semantycznej w tworzeniu polskich collectivów, [w:] RKJ ŁTN XXXVI, 1995
[1994] Udział derywacji paradygmatycznej w tworzeniu polskich collectivów, [w:] Poradnik Językowy 1994, z. 5-6, s. 56-62
[1994] Morfologia rzeczowników zbiorowych w świetle różnych poglądów na fleksję i derywację, [w:] BPTJ L, Warszawa 1994, s. 71-84
[1993] Rola definicji w ustalaniu przynależności rzeczowników do kategorii collectivów, [w:] O definicjach i definiowaniu, Lublin 1993, s. 331-339
[1993] Kolektywne nazwy typu brzezie, sośnie w południowowschodniej Polsce,  [w:] RKJ ŁTN XXXVI, 1993, s. 87-94

 

>>> powrót do menu

dr Anita Filipczak-Białkowska

E-mail:
anitafilipczak@wp.pl

Na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzę przedmioty:
Public Relations – komunikacja interpersonalna, Branding – projektowanie marki, Nauka o komunikowaniu – argumentacja w komunikacji społecznej, Nauka o komunikowaniu – perswazja i manipulacja, Reklama społeczna, polityczna i komercyjna, Wywieranie wpływu na odbiorcę, Copywriting, Pragmatyka językowa, Manipulacja w komunikacji społecznej, Perswazja w komunikacji społecznej i inne

Ostatnio najbardziej zajmuje mnie:
jako humanistkę – nieustannie wszystko, co dotyczy człowieka i jego funkcjonowania w świecie, a szczególnie przejawy aktywności komunikacyjnej, które podejmuje lub które dotykają go w wyniku konieczności współuczestniczenia w społeczeństwie.
Moje zainteresowania badawcze krążą wokół dyskursów, w których człowiek zmuszony jest działać, a dotyczą zwłaszcza problemów rozumowania, barier komunikacyjnych i procesów wywierania wpływu w różnych przestrzeniach: od komunikacji interpersonalnej w relacjach prywatnych po masowe zjawiska na gruncie polityki.
Ostatnio szczególnie zajmują mnie zjawiska kultury konsumenckiej i jej wpływu na komunikacje codzienne, napięcia między ustawiczną autoprezentacją i dążeniem do personalizacji przekazu, modele kreacji reklamowej, mechanizmy językowe służące komunikowaniu orientacji ideologicznej, a także porozumiewanie się kobiet i mężczyzn.
Kiedy już stwierdzę, CZY dane zjawisko zachodzi, zastanawiam się JAK to coś działa, DLACZEGO właśnie w ten sposób ktoś to urządził i PO CO tak zrobił.

 

 

Redakcja publikacji zbiorowej:

[2011] Poznawać. Tworzyć. Komunikować. Dyskursy komunikacji społecznej, red. A. Filipczak-Białkowska, Łódź

Wybrane artykuły

 • [2015] Filipczak-Białkowska A., Niedosłowność jako strategia w tekstach politycznych – metody, funkcje, interpretacja, [w:] (Nie)dosłowność, Tertium, Kraków (w druku)
 • [2015] Filipczak-Białkowska A., Personalizacja zadania jako aktywator zaangażowania [w:] Twórczość, uniwersytet, pasja… O zaangażowaniu w dydaktyce, red. Klimczak K., Płuciennik J., Łódź (w druku)
 • [2014] Filipczak-Białkowska A., The correlation between gender of programmed addresse and the stylistic features of the commercial content, [w:] Online Journal of Art and Design, volume: 2, issue: 4, October – 2014, s. 15-22.
  Plik z artykułem: www.ojad.emu.edu
  Zawartość czasopisma: www.ojad.emu.edu
 • [2014] Filipczak-Białkowska A., Komunikowanie przez opakowanie. Perswazyjność etykiet produktów w perspektywie lingwistyki płci, [w:] Teorie komunikacji i mediów 7. Od teorii do empirii, red. Stasiuk-Krajewska K., Graszewicz M., Wrocław 2014, s. 353-364
 • [2013] Filipczak-Białkowska A., Zmiana punktu widzenia jako strategia perswazji w reklamie społecznej dotyczącej problemów dzieci (na przykładzie kampanii „Stop pedofilom!”, „Małe jest kruche”, „Dziecko w sieci” i „Dzieciństwo bez przemocy”), [w:] Dziennikarstwo i Media 4, red. I. Borkowski i K. Stasiuk-Krajewska, Wrocław, s. 231-238.
  Plik z artykułem: www.dzm.wuwr.pl
  Zawartość czasopisma: www.dzm.wuwr.pl
 • [2011] Filipczak-Białkowska A., Językowe mechanizmy kreowania wiarygodnej informacji w faktoidalnych komunikatach prasowych, [w:] Rozmowy o komunikacji 5, red. G. Habrajska, Wyd. Primum Verbum, Łódź, s. 227-249
 • [2011] Filipczak-Białkowska A., Profilowanie obiektu ideologicznego jako strategia manifestowania ideologii w debacie parlamentarnej, [w:] Poznawać. Tworzyć. Komunikować. Komunikatywizm w Polsce. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki, red. G. Habrajska, Primum Verbum, Łódź, s. 139-145
 • [2010] Filipczak-Białkowska A., Kontrastowanie postaw w dyskursie politycznym - mechanizmy manifestowania orientacji aksjologicznej, [w:] Rozmowy o komunikacji 4, red. G. Habrajska, Wyd. Leksem, Łask 2010, s. 71-85
 • [2010] Filipczak A., O informacji i perswazji w dyskursie prasowym, [w:] Sytuacja komunikacyjna i jej parametry. Sytuacje-komunikacja-konteksty, red. G. Sawicka, Bydgoszcz
 • [2010] Filipczak A., Nauka o komunikowaniu - argumentacja w komunikacji społecznej, współaut. z Anną Barańską i Piotrem Fąką, [w:] O mediach i komunikacji. Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, red. E. Pleszkun-Olejniczakowa, M. Worsowicz, J. Bachura, WUŁ, Łódź, s. 37 - 57
 • [2009] Filipczak A., Perswazyjne współoddziaływanie tekstu i obrazu w prasie, [w:] Komunikacja wizualna w przestrzeni społecznej, red. Anna Obrębska, Primum Verbum, Łódź, s. 91-100

 

>>> powrót do menu

UWS

dr Urszula Wich-Szymczak

E-mail:
uwich@vp.pl

Na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzę przedmioty:
Nauka o komunikowaniu - wprowadzenie, Dziennikarstwo internetowe, Gatunki Internetowe, Ewaluacja działań perswazyjnych, Przygotowanie prezentacji multimedialnych, Promocja przez wydarzenia, Komputer w pracy dziennikarza i PRowca, Seminarium licencjackie

Ostatnio najbardziej zajmuje mnie:
moje zainteresowania badawcze oscylują w kręgu teorii komunikacji literackiej i społecznej oraz dziennikarstwa internetowego, a także w kręgu literatury staropolskiej i oświeceniowej.

 

 

Książki

 • [2011] Wich-Szymczak U., Poeta ludens. Problemy komunikacji literackiej i społecznej XIV-XVIII wieku, Kraków

Wybrane artykuły

 • [2013] Wich-Szymczak U., E-zines - genological aspects of development (on Polish market). Reconnaissance Research, [w:] Journal of International Scientific Publications: Media & Mass Communication, Volume 2, ISSN 1314-8028, s. 440-450
 • [2010] Wich-Szymczak U., News agencyjny – cechy genologiczne, zasady redagowania. Z agencji prasowej do Internetu, [w:] Dziennikarstwo internetowe – teoria i praktyka, red. G. Habrajska, J. Mikosz, Łódź
 • [2009] Wich-Szymczak U., Echo polityczne i obyczajowe jako narzędzie przedstawiania świata w krzywym zwierciadle satyry i karykatury. Strategie konwersacyjne, [w:] Krzywe zwierciadło na gościńcu. Literacka satyra, katykatura, groteska. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej „Napis” Seria XIV 2008, Warszawa, s. 41-69

 

>>> powrót do menu

dr Anna Barańska-Szmitko

E-mail:
anna.baranska@uni.lodz.pl

Na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzę przedmioty:
Podstawy Public Relations, Perswazja i manipulacja, Perswazja w komunikacji społecznej, Manipulacja w komunikacji społecznej, Wprowadzenie do Media Relations, Copywriting – warsztaty

Ostatnio najbardziej zajmuje mnie:
komunikowanie wizerunku, szczególnie na poziomie werbalnym, metodologia badań komunikacji w ujęciu interdyscyplinarnym

 

 

Redakcja publikacji zbiorowej:

 • [2011] Poznawać. Tworzyć. Komunikować. Wielokodowość komunikacji, red. A. Barańska, Primum Verbum, Łódź

Wybrane artykuły:

 • [2014] Możliwości i ograniczenia felietonu jako narzędzia kreowania wizerunku jego autora, [w:]  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 1(23), s. 211-227.

  Plik z artykułem: www.litterariapolonica.online.uni.lodz.pl
  Zawartość czasopisma:
  www.litterariapolonica.online.uni.lodz.pl

 • [2014] Image from Words. What do Authors of Columns Communicate about Themselves to their Readers?, [w:] Humanities & Social Sciences Review, volume 3, nr 4,  2014, s. 67–74.
  Plik z artykułem: www.universitypublications.net
  Zawartość czasopisma: www.universitypublications.net
 • [2014] Wizerunek Szymona Hołowni komunikowany w jego felietonach, [w:] Badanie i projektowanie komunikacji 3, red. Mariusz Wszołek, Libron, Wrocław 2014, s. 173-197.
  Tekst w publikacji do pobrania na stronie: www.libron.pl
 • [2014] Komunikowanie (nie)obiektywności na poziomie werbalnym, [w:] Teorie komunikacji i mediów 7, red. Graszewicz Marek, Atut, Wrocław, s. 197 – 213.
  [2013] Wizerunek Krzysztofa Vargi komunikowany słowem. Reprezentacja językowa cech przypisywanych autorowi tekstu, [w:] Badanie i projektowanie komunikacji 2, red. Grech Michał, Siemes Annette, Wydawnictwo Libron, Wrocław, s. 155 – 177
 • [2012] Wpływ zmiany zdjęcia autora felietonu na jego wizerunek, [w:] Communication design. Projektowanie komunikacji 1, red. Michał Grech, Annette Siemes, Libron, Wrocław, s. 157-170
 • [2011] Kreowanie obrazu szminki i błyszczyka w tekstach katalogowych firmy Avon, [w:] Rozmowy o komunikacji 5. Kategorialne aspekty komunikacji, red. Grazyna Habrajska, Primum Verbum, Łódź, s. 250 – 267
 • [2011] Wpływ znajomości tożsamości autora na konstrukcję jego wizerunku. Badanie wizerunku Aloszy Awdiejewa jako autora felietonów „Szkice z filozofii potocznej”, [w:] Poznawać. Tworzyć. Komunikować. Komunikatywizm w Polsce. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki, red. G. Habrajska, Primum Verbum, Łódź, s. 174 – 185
 • [2010] Nauka o komunikowaniu - argumentacja w komunikacji społecznej, współ. z Anitą Filipczak i Piotrem Fąką, [w:] O mediach i komunikacji. Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, red. E. Pleszkun-Olejniczakowa, M. Worsowicz, J. Bachura, WUŁ, Łódź, s. 37 - 57
 • [2010] Perswazja w komunikacji społecznej, [w:] O mediach i komunikacji. Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, red. E.Pleszkun-Olejniczakowa, M. Worsowicz, J. Bachura, WUŁ, Łódź, s. 23 – 35
 • [2010] Adresat i odbiorca perswazji w dyskursie publicystycznym na przykładzie programu T. Lisa „Co z tą Polską?, [w:] Styl, dyskurs, media, red. B. Bogołębska, M. Worsowicz, Wyd. UŁ, Łódź, s. 371-379
 • [2010] Źródła informacji dziennikarza internetowego, [w:] Dziennikarstwo internetowe – teoria i praktyka, red. G. Habrajska, J.Mikosz, Wyd. Primum Verbum, Łódź, s. 75 - 92
 • [2010] Relacja struktury sytuacji konsumpcyjnej do image’u reklamowanej marki, [w:] Rozmowy o komunikacji 4, red. G. Habrajska, Wyd. Leksem, Łask, s. 87 – 96

  [2009] Norma w telewizyjnym dyskursie publicystycznym. Aksjologiczny charakter normy w wypowiedziach R. Giertycha w programie „Co z tą Polską” T. Lisa, [w:] Norma w komunikowaniu, red. M. Bugajski, M. Steciąg, Wyd. Atut, Wrocław, s. 173 – 179

>>> powrót do menu

mgr Karolina Dobrosz-Michiewicz

E-mail:
karolinadobrosz@wp.pl

Na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzę przedmioty:
Do tej pory: Komunikacja w sytuacjach konfliktu - warsztaty, Komunikacja interpersonalna, Podstawy Public Relations, Poszukiwanie siły w zespole - warsztaty, Psychologia społeczna, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Sztuka negocjowania, Praca z audytorium
Wkrótce również: Psychologia zachowań ekonomicznych, Psychofizjologia widzenia

Ostatnio najbardziej zajmuje mnie:

kognitywistyka i psychologia poznawcza (perspektywa metodologiczna), stosowana psychologia społeczna i teorie motywacji (obszar działań badawczych).

Absolwentka psychologii (2010), kulturoznawstwa (2009) oraz filologii polskiej (2007) na Uniwersytecie Łódzki. W latach 2006 – 2010 stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za działalność naukową oraz pracę na rzecz społeczności akademickiej. Od 2013 roku – w ramach pracy doktorskiej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu (z zakresu nauk społecznych; dyscyplina: psychologia; promotor prof. Dariusz Doliński) oraz we współpracy z Motivation Science Center Uniwersytetu Columbia w Nowym Yorku – realizuję badania nad wpływem aktywacji mechanizmów egotystycznych na skuteczność oddziaływań perswazyjnych w (współfinansowane w ramach grantów dla młodych naukowców w 2013 oraz 2014 roku). W Zakładzie Teorii i Praktyki Komunikacji od 2009 roku.

 

 

Wybrane artykuły

 • [2014] Czytanie wieloznaczności, czyli czego możemy się dowiedzieć interpretując tekst metodą prototypową, [w:] Rozmowy o komunikacji, t. 7, red. G. Habrajska, Łódź
 • [2014] Dialogowość komunikatów perswazyjnych – prolegomena badawcze, [w:] Communication design. Projektowanie komunikacji 3, red. Mariusz Wszołek, Libron, Wrocław
 • [2014] Psychological correlates of succumbing to the temptation of appropriation someone else's property, [w:] International Journal of Arts and Sciences (ISSN 1943-6114) (w druku) [2014] “I say that the world may go to pot for me so long as I always get my tea”: how to apply the self-schemas activation in social influence techniques, [w:] Online Journal of Communication and Media Technologies (ISSN 1986-3497) (w druku)
 • [2014] Podmiotowość odbiorcy komunikatu a skuteczność mechanizmów perswazyjnych, [w:] Teorie komunikacji i mediów 7, red. Marek Graszewicz (w druku)
 • [2014] Pomiędzy słowami: kilka uwag o niedocenianej roli motywacji egotystycznych uczestników procesu komunikowania, [w:] (Nie)dosłowność. Tertium; Univeritas (w druku)
 • [2012] Kilka uwag o prototypowości w kontekście kognitywnych rozważań nad istotą gatunków literackich na podstawie „Trans-Atlantyku” Witolda Gombrowicza, [w:] Acta Univeristatis Lodzensis. Folia Litteraria Polonica, t.17, (nr 4)
 • [2011] Kilka uwag o podobieństwie, kategoriach i kategoryzacji. Teoretyczne i metodologiczne podwaliny kognitywnej teorii stylizacji, [w:] red. G. Habrajska, Kategorialne aspekty komunikacji. Rozmowy o komunikacji, t.5, Łódź

 

>>> powrót do menu

mgr Anita Szwajkowska

E-mail:
szwajkowskaanita@interia.pl

Na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzę przedmioty:
Estetyka tekstów, Pragmatyka językowa, Nauka o komunikowaniu – wprowadzenie, Nauka o komunikowaniu – autoprezentacja, Komunikacja niewerbalna, Praca z audytorium, Protokół dyplomatyczny, Etykieta językowa, Etykieta w biznesie i dyplomacji, Wywieranie wpływu na odbiorcę, Redagowanie tekstów rzecznika prasowego, Podstawy Public Relations, PR zewnętrzny, Internal PR, Naming, Wizerunek osoby publicznej, Dziennikarstwo religijne

Ostatnio najbardziej zajmuje mnie:
wartość komunikacyjna prozodii, czyli warstwy brzmieniowej wypowiedzi.

PROZODIA dzisiaj jest mną
moją tęsknotą,
kotem czarnym i miękkim,
jak słaba antykadencja w bajce.
Mnie ode mnie odcina szyba,
od świata mojego, akcentów
i pauz wypełnionych.
Wiem, że jest szyba,
dźwięki też wiedzą,
brzmią spokojnie i czysto.
Na swój własny koci sposób,
zostaję skulona przy szybie.
Zbliżam się do niej ostrożnie
podczas ukradkowych wycieczek
w świat intonacji
w świat tempa
w świat PROZODII
wikłającej mojego odbiorcę.

Barbara Bianek & Anita Szwajkowska

Książki

 • [2011] Szwajkowska A., Kowalczyk B., Świech D., Dydaktyka w edukacji początkowej - problemy, normy, wskazówki: poradnik, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Łódź, ss. 108
 • [2006] Bianek B, Widok z wnętrza szklanego orzecha, [red.] Szwajkowska A., Połetek P. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź, ss. 50

Wybrane artykuły

 • [2013] Szwajkowska A., Wstęp do prozodii komunikacyjnej, [w:] Rozmowy o komunikacji 6. Dynamika dyskursu społecznego, red. G. Habrajska, Primum Verbum, Łódź, s. 117-166
 • [2011] Szwajkowska A., Rozmowy o komunikacji 5. Gramatyka organizacji tekstu publicystycznego na przykładzie kazań, [w:] Kategorialne aspekty komunikacji, red. G. Habrajska, Primum Verbum, Łódź, s. 126-146
 • [2011] Szwajkowska A., Komunikacyjna rola pauzy w tekstach ustnych i mówionych Aleksego Awdiejewa, [w:] Komunikatywizm w Polsce – wybrane zagadnienia z teorii i praktyki, red. G. Habrajska, Primum Verbum, Łódź, s. 67-74
 • [2011] Szwajkowska A., Głosowa interpretacja aktualizująca wartość komunikacyjną tekstów staropolskich, [w:] Nasz język w przyszłości – nasza przyszłość w języku, red. I. Kępka, Wyd. Bernardinum, Gdańsk, s. 492-501
 • [2010] Szwajkowska A., Za gestem fonicznym stoi prozodia, [w:] Rozmowy o komunikacji 4. Metodologia i praktyka komunikacji społecznej, red. G. Habrajska, Leksem, Łask, s. 37-48
 • [2010] Szwajkowska A., Wartość komunikacyjno-emotywna pauz a ich parametry ilościowe, [w:] Ilość-wielkość-wartość, red. E. Umińska-Tytoń, Archidiecezjlane Wydawnictwo Łódzkie, Łódź, s. 503-518
 • [2009] Szwajkowska A., Ruch ciała jako kanał łączący słowo pisane z żywą mową, [w:] Językoznawstwo nr 3, Łódź, Wyd. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, s. 21-32
 • [2008] Szwajkowska A., Żywe słowo Jana Pawła II [prozodyczne składniki wypowiedzi Papieża, [w:] Językoznawstwo nr 2, Wyd. Szkoła Humainistyczno-Ekonomiczna, Łódź, s. 7-42

>>> powrót do menu

dr Zofia Władyka-Łuczak

E-mail:
zofia.w@komunikacja-spoleczna.pl
www:
zet-zet.com.pl
zbigniew-wladyka.com.pl

Na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzę przedmioty:
Design produktu, Estetyka produktu, Komputer w pracy dziennikarza i PR-owca, Obraz, dźwięk i słowo w reklamie - warsztaty, Przygotowanie prezentacji multimedialnych - warsztaty, Tworzenie reklamy internetowej, Warsztaty graficzne

Zawsze zajmuje mnie:
poszukiwanie relacji zachodzących między komunikacyjną wartością przestrzennych układów form materialnych, a treścią przekazu wizualnego. Zatrzymuję się nad tymi zagadnieniami nie tylko w rozważaniach teoretycznych, ale również jako twórca, prowokuję ich nowe wystąpienia.

 

 

Podręczniki

 • [2002] Flash 5 pierwszy raz, Translator s.c., Warszawa, ss. 280
 • [2014] Warsztat Wilbera, - Primum Verbum, Łódź, ss. 233

Wybrane artykuły

 • [2014] Znaczenie struktur formalnych w komunikacji wizualnej, [w:] Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji, red. A. Kampka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 34-45, współautorstwo z Piotrem Fąka
 • [2011] Postrzeganie reklamy, [w:] Rozmowy o komunikacji 5 -Kategorialne aspekty komunikacji, red. G.Habrajska, Primum Verbum, Łódź, s. 199-216
 • [2010] Proces powstawania publikacji, [w:] O mediach i komunikacji, red. E. Pleszkun-Olejniczakowa, J.Bachura, M. Worsowicz, Wydawnictwo UŁ, Łodź, s. 281-304
 • Zofia Władyka-Łuczak, współautorstwo z Piotr Fąka [2014] Visual Competence – Mapping Out the Territory, [w:] DISCUSSING COMMUNICATION  1, Symbolic Communication Strategies, red. Grażyna Habrajska, PRIMUM VERBUM, Łódź, s. 7-37
 • Zofia Władyka-Łuczak [2014] The Perception of Advertising, [w:] DISCUSSING COMMUNICATION  1, Symbolic Communication Strategies, red. Grażyna Habrajska, PRIMUM VERBUM, Łódź, s. 83-102
 • Zofia Władyka-Łuczak, współautorstwo z Piotr Fąka [2014] Kompetencja wizualna – odkrywanie terytorium, [w:] badanie i projektowanie komunikacji 3, seria Projektowanie Komunikacji, red. Mariusz Wszołek, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Wrocławski s. 275-288

Zofia Władyka-Łuczak jest autorką między innymi: rzeźby pomnikowej założyciela Aleksandrowa Łódzkiego Rafała Bratoszewskiego, rzeźby - fontanny w parku im. Henryka Sienkiewicza, płaskorzeźby upamiętniającej Józefa Babickiego, twórcy Polskiej Szkoły Rodzinności przy ul. Przędzalnianej, płaskorzeźby upamiętniającej prof. Konrada Jażdżewskiego znajdującej się w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi. Rzeźby jej autorstwa przeznaczane są jako statuetki przyznawane przez: Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Łodzi oraz Klub Profesjonalnych Menedżerów, Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim. Zofia Władyka-Łuczak stworzyła również projekt i opracowanie graficzne stałej wystawy “Szare Jak Ziemia, Barwne Jak Pamię ć” w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi oraz projekt i opracowanie plastyczno - graficzne wystawy “Tajemniczy Świat Chasydów” w Muzeum Historii Miasta Łodzi.

Prace artystki znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą, m. in. USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii (dar od Marszałka Województwa Łódzkiego dla Następcy Tronu Królestwa Belgii Księcia Filipa) oraz w Muzeum Kinematografiii Muzeum Historii Miasta Łodzi.

Obecnie pracuje nad realizacją pomnika uczczenia pamięci Rajmunda Rembielińskiego - Pomnika Początków Miasta Łodzi.

Wystawy

23.06.2001 - kontynuacja wystawy „Pars pro toto” w „Ośrodku Milenijnym w Ardenach” w Comblajn - la - Tour Bruksela
26.04. – 26.05.2001 - wystawa rzeźby i grafiki komputerowej „Pars pro toto” w Centrum Polskim w Brukseli
24 – 26.11.1999 - wystawa rzeźby przy Interflat VIII Międzynarodowe targi wyposażenia wnętrz i budownictwa
14. – 22.05.1999 - tydzień otwartych drzwi pracowni rzeźby „Zet – Zet” Władyka, Łódź
18 – 19.05.1996 - Łódzkie Targi Sztuki – Hala Expo
21.05.1994 - wystawa rzeźby „Trzeci wymiar”w Galerii Sztuki Współczesnej w Bydgoszczy
1994 - wystawa w Galerii „Zet – Zet”, Łódź
04 – 09.12.1993 - „Targi antyków, sztuki, kolekcji” w Bydgoszczy (Biuro Wystaw Artystycznych, Międzynarodowe Targi Pomorza i Kujaw)
14 – 16.10.1993 - wystawa rzeźby w trakcie XXII Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej”, Spała
19.06.1992 - wystawa „Siedem marzeń” w Galerii Klubu Plastyka „Piwnica”, Łódź
1991 - wystawa „Zofia i Zbigniew Władyka - Rzeźba” Galeria Rzeźby „Zet-Zet”, Łódź
1991 - wystawa zbiorowa w Galerii Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi

 

>>> powrót do menu

Wybrane realizacje


Wybrane rzeźby


Wybrane realizacje graficzne


>>> powrót do menu