START

profil naukowy

zespół ZeTePeK

specjalizacja

LOGO

zespół ZeTePeK

LOGO

specjalizacja

Profil naukowy Zakładu Teorii i Praktyki Komunikacji

Szeroki obszar zagadnień, jakim zajmuje się nauka o komunikowaniu, w naszych dociekaniach ograniczany jest poprzez dostosowanie do możliwości i zainteresowań badacza. Doświadczonych badaczy interesują przede wszystkich zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Koncentrujemy się zatem na różnych aspektach komunikacji społecznej (interpersonalnej, grupowej i masowej), głównie w zakresie oddziaływania za pomocą języka, obrazu, ale także muzyki. Pozostajemy w kręgu metodologii wypracowanej w oparciu o zasady gramatyki komunikacyjnej - zarówno gramatyki interakcji werbalnej, jak i gramatyki dyskursu. Uważamy bowiem, że komunikacja językowa jest w znacznym zakresie systemowa. W obrębie naszych zainteresowań znajduje się komunikacyjna organizacja różnych kodów umożliwiających przekaz, w tym przede wszystkim struktury języka, która nie jest identyczna z szeroko znanymi ujęciami strukturalistycznymi, różni się także od mniej znanych, a bardzo ciekawych, ujęć kognitywistycznych. Komunikacyjna organizacja struktury języka podporządkowuje wszystkie tradycyjnie wyodrębniane poziomy opisu gramatycznego aspektowi komunikacyjnemu, ukazuje ich funkcje w procesie komunikacji. Uświadomienie sobie tych funkcji umożliwia skuteczne działanie słowami, czyli skuteczną komunikację interpersonalną, grupową i masową. Interesują nas zatem również różne sposoby realizacji strategii konwersacyjnych i propagandowych, współtworzenie przez interlokutorów dyskursu, w tym przede wszystkim zagadnienia perswazji i manipulacji, wykorzystywane w propagandzie i agitacji. Prowadzimy zatem badania w zakresie komunikacyjnej analizy i interpretacji tekstu, odtwarzania map ideologicznych i perswazyjnych, komunikacyjnych mechanizmów powstawania zamierzonych i niezamierzonych efektów humorystycznych w tekstach (w tym ironii) oraz nad możliwościami wykorzystania gramatyki komunikacyjnej w konstruowaniu inteligentnych programów komputerowych. Śledzimy także procesy kreowania wizerunku firm, autoprezentacji, prowadzenia negocjacji, by móc tworzyć efektywne kampanie w zakresie public relations, skutecznie negocjować, prowadzić kampanie reklamowe i namingowe.
Efekty naszych badań wykorzystujemy prowadząc zajęcia ze studentami, których przygotowujemy przede wszystkim do pracy w agencjach reklamy i public relation oraz wszędzie tam, gdzie wymagane są umiejętności kreowania wizerunku i reprezentacji osób i instytucji oraz promowania produktów. Studentów, podejmujących swoje pierwsze zmagania z nauką w pracach magisterskich, interesują przede wszystkim zagadnienia związane z oddziaływaniem mediów na jednostki i społeczeństwo. Obejmując ich opieką na seminariach magisterskich, czuwamy nad tymi, siłą rzeczy, wycinkowymi badaniami, w których stosowane są w praktyce, do analizy konkretnego materiału, wypracowane w naszym zespole metody badawcze. Studenci analizują więc strategie konwersacyjne stosowane w rozmowach i dyskusjach prezentowanych w różnych mediach. Określają wykorzystanie środków perswazji i manipulacji oraz sposoby wartościowania wykorzystywane w prasie, Internecie, radiu i telewizji. Przyglądają się powstawaniu i funkcjonowaniu metafory w różnych typach tekstów.