START

zajęcia i seminaria

organizacja studiów

struktura

LOGO

zajęcia i seminaria

LOGO

organizacja studiów

władze

W sprawach dotyczących organizacji studiów ważne jest zachowanie odpowiedniej drogi formalnej przy rozwiązywaniu konkretnych problemów. Jak ta droga powinna przebiegać?

studenci I roku opiekun roku oddelegowany dla odpowiedniego rocznika
sprawy dydaktyczne na specjalizacji „PR, reklama i promocja firmy” prof. zw. dr hab. Grażyna Habrajska - kierownik Zakładu Teorii i Praktyki Komunikacji
sprawy dydaktyczne na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna prof. zw. dr hab. Barbara Bogołębska - kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
sprawy formalne takie, jak: wybór języka, zmiana grupy zajęciowej, wybór specjalizacji, zapisy na seminarium, dokumenty niezbędne do odbycia praktyk studenckich Agnieszka Dyba - sekretariat Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
sprawy formalne takie, jak: USOS, legitymacja, karta egzaminacyjna, stypendium, zmiana toku studiów, urlop studencki Dziekanat Wydziału Filologicznego:
mgr Monika Iwanowska studia stacjonarne I i II stopnia
Ewa Ugorna studia niestacjonarne I i II stopnia

Są to podstawowe instancje, do których student powinien zgłosić się ze swoim problemem. Dopiero przez odpowiednio wskazane osoby możesz zostać skierowany do wyższych władz, jeśli uznają one, że istnieje taka potrzeba.
W sprawach dotyczących dydaktyki formalna droga przebiega od wykładowcy prowadzącego dany przedmiot do kierownika Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Pani kierownik podejmie decyzję w twojej sprawie lub skieruje cię do odpowiedniej instancji, która pomoże ci w rozwiązaniu problemu.

 

>>> powrót do menu

rektorat

Rektorat Uniwersytetu Łódzkiego to biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, którym jest prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel. Rektor kieruje całym Uniwersytetem, we wszystkich obszarach działalności uczelni, wydając odpowiednie zarządzenia.

W imieniu Rektora działają Prorektorzy. Prorektorem ds. studenckich i toku studiów jest prof. zw. dr hab. Zbigniew Góral. Zajmuje się wszelkimi sprawami dotyczącymi studentów i studiowania, sprawami akademików i pomocy socjalnej dla studentów oraz kołami naukowymi i organizacjami studenckimi.

 

>>> powrót do menu

dziekanat

Dziekanat Wydziału Filologicznego UŁ to biuro pomocnicze Dziekana Wydziału Filologicznego UŁ, którym jest prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk. Pracują tam osoby odpowiedzialne za różne sfery studiów. W dziekanacie załatwiasz większość formalnych zobowiązań wobec uczelni: otrzymasz swoją legitymację, odbierzesz i oddasz uzupełnioną kartę egzaminacyjną, złożysz dokumenty o uzyskanie stypendium, o zmianę toku studiów czy o urlop studencki. Warto wiedzieć, do kogo zgłosić się w konkretnej sprawie.

Dziekanat dla studentów kierunku Dziennikarstwo I Komunikacja Społeczna mieści się w budynku przy ul. Kościuszki 65. Jeśli jesteś na studiach stacjonarnych I czy II stopnia swoje kroki skierować powinieneś najpierw do mgr Moniki Iwanowskiej. Studentom niestacjonarnym pomoże pani mgr Ewa Ugorna. W niektórych sprawach pracownik dziekanatu może polecić ci przedstawienie problemu prodziekanowi. Prodziekanem ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku Dziennikarstwo I Komunikacja Społeczna jest dr hab. prof. nadzw. UŁ. Małgorzata Leyko.

Dziekanat jest pośrednikiem między władzami wydziału a studentami. Zawsze zanim zdecydujesz się udać do Dziekana czy Prodziekanów, najpierw skonsultuj swoją sprawę z pracownikiem dziekanatu.

Kontakty

 

Prodziekan ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dr hab. prof. nadzw. UŁ. Małgorzata Leyko
ul. Pomorska 171/173, pokój 3.46
tel.: 42 664 54 80
studia stacjonarne I i II stopnia: mgr Monika Iwanowska
ul. Pomorska 171/173, pokój 3.53
tel.: 42 665 52 19
E-mail: iwanowskamonika@uni.lodz.pl
studia niestacjonarne I i II stopnia: mgr Ewa Ugorna
ul. Pomorska 171/173, pokój 3.53
tel.: 42 664 53 47
E-mail: eugorna@uni.lodz.pl

Godziny otwarcia dziekanatu oraz terminy dyżurów pani Prodziekan dostępne są na stronie internetowej Wydziału Filologicznego.
Godziny otwarcia dziekanatu – odsyłacz do strony:
http://www.filolog.uni.lodz.pl/program-rw/DZIEKANAT.pdf
terminy dyżurów pani Prodziekan – odsyłacz do strony:
http://www.filolog.uni.lodz.pl/start-wladze-wydzialu.htm

 

>>> powrót do menu

sekretariat Katedry

Sekretariat Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej prowadzi pani Agnieszka Dyba.
Jest to miejsce, w którym wypełnisz część formalności takich, jak: wybór języka, zmiana grupy zajęciowej, wybór specjalizacji, zapisy na seminarium. W sekretariacie odbierzesz też dzienniczek praktyk, a wraz z nim potrzebne dokumenty.

Sekretariat jest łącznikiem między kierownikiem Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz kierownikiem Zakładu Teorii i Praktyki Komunikacji a studentami - jeśli chcesz zostawić jakieś pismo dla pań kierownik, możesz to zrobić. Ale musisz wiedzieć, że na tym kończy się zakres obowiązków sekretariatu wobec studentów. Jeśli potrzebujesz wiedzy o konsultacjach pracowników, o odwołanych zajęciach, o tym, kto prowadzi seminarium – znajdziesz ją na tablicy ogłoszeń. Zamieszczone tam informacje są aktualne i nie wymagają dodatkowego potwierdzenia.

 

>>> powrót do menu

opiekun roku

Opiekun roku powoływany jest dla pierwszego roku studiów każdego typu (dla dziennych i zaocznych, a w nich dla I i II stopnia). Jest to doświadczony nauczyciel akademicki wyznaczany do tej funkcji przez Dziekana. Regulamin studiów określa obowiązki opiekunów roku:

„Opiekunowie zaznajamiają studentów z regulaminem studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Do zadań opiekunów należy również pomoc studentom w sprawach związanych z tokiem studiów i w potrzebach socjalno-bytowych.”
O tym, kto jest opiekunem twojego roku dowiadujesz się na spotkaniach organizacyjnych zwoływanych na początku roku akademickiego. Warto uczestniczyć w tych spotkaniach, ponieważ przekazuje się na nich wiele cennych informacji na temat studiowania, ubezpieczenia na studiach, obowiązkowych dla pierwszego roku szkoleniach itp. Możesz też zadać opiekunowi pytanie – z pewnością udzieli rady, jak rozwiązać problem albo wskaże pracownika, który pomoże ci pozbyć się kłopotu.


mgr Karolina Dobrosz-Michiewicz
opiekun I roku

karolinadobrosz@wp.pl


mgr Zofia Władyka-Łuczak
opiekun I roku

zofia.w@komunikacja-spoleczna.pl


mgr A. Filipczak-Białkowska
opiekun I roku

anitafilipczak@wp.pl


 

>>> powrót do menu

wzory dokumentów

Wzory dokumentów, które mogą ci się przydać w trakcie studiów:

PDF Formularz zmiany grupy zajęciowej
PDF Deklaracja wyboru specjalizacji
PDF Ogólny formularz podania do dziekana
PDF Podanie o warunkowe zaliczenie semestru
PDF Wniosek o przyznanie indywidualnej organizacji studiów (IOS)
PDF Oświadczenie o zniszczeniu/zagubieniu legitymacji
PDF Podanie o wznowienie studiów
PDF Wniosek o przyznanie urlopu
PDF Wniosek o ulgę w opłatach za studia (wymaga aktualizacji dat)

Innych dokumentów szukaj na stronach internetowych:

Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej:
http://www.dziennikarstwoul.vipserv.org/dla-studentów.html

Wydziału Filologicznego UŁ:
http://www.filolog.uni.lodz.pl/dla-studentow-formularze.htm

>>> powrót do menu