START

zajęcia i seminaria

organizacja studiów

struktura

LOGO

organizacja studiów

LOGO

struktura

program specjalizacji

Specjalizacja „Reklama, design i komunikacja wizualna” to prowadzona przez Zakład Teorii i Praktyki Komunikacji specjalizacja, którą studenci wybrać mogą w ramach studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Studenci uczestniczący w zajęciach na specjalizacji Reklama, design i komunikacja społeczna poznają techniki i zasady tworzenia oraz zarządzania przekazem wizualnym.
Główny nacisk kładziemy na zwiększenie kompetencji wizualnych studentów oraz ich umiejętności kreowania czytelnego komunikatu wizualnego. Przedmioty prowadzone są w dwóch podstawowych blokach zagadnień dotyczących komunikacji wizualnej. Pierwszy, odwołujący się do wiedzy zdobytej w trakcie studiów ogólnych, poświęconych komunikacji społecznej i językowej podporządkowany jest zagadnieniom komunikacji wizualnej. Przedmioty takie jak: Estetyka komunikacji, Struktury wizualne – analiza, Struktury wizualne – psychofizjologia widzenia, Komunikacja wizualna – style i trendy, Projektowanie reklamy - semiotyka produktu, Projektowanie reklamy - psychologia w reklamie, tworzą teoretyczną podstawę, gdzie studenci poznają i uczą się rozumieć zasady wizualnego komunikowania się we współczesnym świecie.
Drugi blok, grupujący przedmioty: Komunikacja wizualna - małe formy – fotografia, Komunikacja wizualna – małe formy graficzne, Typografia, Design produktu, Przemysły kreatywne, Projektowanie reklamy – copywriting, Projektowanie reklamy – obraz w reklamie wyrabia umiejętności konstruowania czytelnej narracji przekazu, przypisanego strukturze produktu lub reklamy oraz ich treści i formy wizualnej.

Specjalizcja drugiego stopnia – Public relations i branding – przygotowuje do samodzielnej pracy na stanowisku osoby odpowiedzialnej za promocję firmy, kreującej wizerunek instytucji i osób, na stanowisku rzecznika prasowego, w biurach promocji, agencjach reklamowych czy domach mediowych. Zajęcia w ramach specjalizacji pozwalają studentom nabyć umiejętności, jakie posiadać musi copywriter, account manager czy specjalista ds. public relations.

studia stacjonarne

Reklama, design i komunikacja wizualna - stopień 1 (studia licencjackie)

sem. przedmioty specjalizacji kody szczegóły przedmiotu
ilość godzin forma zaliczenia ECTS
wykład ćw. kon. razem
IV Struktury wizualne - analiza   0 28 28 Zo 3
IV Struktury wizualne - psychofizjologia widzenia   0 28 28 Zo 4
IV Projektowanie reklamy - semiotyka produktu   0 28 28 Zo 3
IV Projektowanie reklamy - copywriting   0 28 28 Zo 3
IV Komunikacja wizualna - style i trendy (I)   0 28 28 Zo 1
IV Estetyka komunikacji   0 28 28 Zo 1
V Design produktu   0 28 28 Zo 1
V Typografia - wprowadzenie   0 28 28 Zo 3
V Typografia - projektowanie   0 28 28 Zo 4
V Projektowanie reklamy - psychologia w reklamie   0 28 28 Zo 3
V Komunikacja wizualna - makieta publikacji poligraficznej   0 28 28 Zo 4
V Komunikacja wizualna - style i trendy (II)   0 28 28 Zo 1
VI Projektowanie reklamy - obraz w reklamie   0 28 28 Zo 3
VI Komunikacja wizualna - małe formy - fotografia   0 28 28 Zo 4
VI Projektowanie reklamy - projektowanie narracji   0 28 28 Zo 3
VI Komunikacja wizualna - małe formy graficzne   0 28 28 Zo 4
VI Komunikacja wizualna - strona internetowa   0 28 28 Zo 3
VI Komunikacja wizualna - planowanie przestrzeni   0 28 28 Zo 3
VI Przemysły kreatywne   0 28 28 Zo 1
specjalizacja 532 razem ECTS: 52

Public relations i branding - stopień 2 (studia magisterskie)

sem. przedmioty specjalizacji kody szczegóły przedmiotu
ilość godzin forma zaliczenia ECTS
wykład ćw. kon. razem
I Public relations - formy i narzędzia komunikacji społecznej   0 28 28 Zo 3
II Public relations - komunikacja interpersonalna   0 28 28 Zo 3
II Branding - projektowanie marki   0 28 28 Zo 3
II Promocja marki - strategia   0 28 28 Zo 3
III Public relations - bariery w komunikacji   0 28 28 Zo 3
III Public relations - rzecznik prasowy (I)   0 28 28 Zo 2
III Public relations trzeciego sektora   0 28 28 Zo 3
III Branding - zarządzanie marką   0 28 28 Zo 3
III Promocja marki - alternatywne metody komunikacji (I)   0 28 28 Zo 2
IV Public relations - rzecznik prasowy (II)   0 28 28 Zo 3
IV Promocja marki - alternatywne metody komunikacji (II)   0 28 28 Zo 3
IV Branding - systemy identyfikacyjne   0 28 28 Zo 3
IV Branding - psychologia zachowań ekonomicznych   0 28 28 Zo 3
IV Promocja marki - komunikacja w kryzysie i sytuacji zmian   0 28 28 Zo 3
specjalizacja 392 razem ECTS: 40
studia niestacjonarne (zaoczne)

Reklama, design i komunikacja wizualna - stopień 1 (studia licencjackie)

sem. przedmioty specjalizacji kody szczegóły przedmiotu
ilość godzin forma zaliczenia ECTS
wykład ćw. kon. razem
IV Struktury wizualne - analiza   0 18 18 Zo 3
IV Struktury wizualne - psychofizjologia widzenia   0 18 18 Zo 4
IV Projektowanie reklamy - semiotyka produktu   0 18 18 Zo 3
IV Projektowanie reklamy - copywriting   0 18 18 Zo 3
IV Komunikacja wizualna - style i trendy (I)   0 18 18 Zo 1
IV Estetyka komunikacji   0 18 18 Zo 1
V Design produktu   0 18 18 Zo 1
V Typografia - wprowadzenie   0 18 18 Zo 3
V Typografia - projektowanie   0 18 18 Zo 4
V Projektowanie reklamy - psychologia w reklamie   0 18 18 Zo 3
V Komunikacja wizualna - makieta publikacji poligraficznej   0 18 18 Zo 4
V Komunikacja wizualna - style i trendy (II)   0 18 18 Zo 1
VI Projektowanie reklamy - obraz w reklamie   0 18 18 Zo 3
VI Komunikacja wizualna - małe formy - fotografia   0 18 18 Zo 4
VI Projektowanie reklamy - projektowanie narracji   0 18 18 Zo 3
VI Komunikacja wizualna - małe formy graficzne   0 18 18 Zo 4
VI Komunikacja wizualna - strona internetowa   0 18 18 Zo 3
VI Komunikacja wizualna - planowanie przestrzeni   0 18 18 Zo 3
VI Przemysły kreatywne   0 18 18 Zo 1
specjalizacja 342 razem ECTS: 52

Public relations i branding - stopień 2 (studia magisterskie)

sem. przedmioty specjalizacji kody szczegóły przedmiotu
ilość godzin forma zaliczenia ECTS
wykład ćw. kon. razem
I Public relations - formy i narzędzia komunikacji społecznej   0 18 18 Zo 3
II Public relations - komunikacja interpersonalna   0 18 18 Zo 3
II Branding - projektowanie marki   0 18 18 Zo 3
II Promocja marki - strategia   0 18 18 Zo 3
III Public relations - bariery w komunikacji   0 18 18 Zo 3
III Public relations - rzecznik prasowy (I)   0 18 18 Zo 2
III Public relations trzeciego sektora   0 18 18 Zo 3
III Branding - zarządzanie marką   0 18 18 Zo 3
III Promocja marki - alternatywne metody komunikacji (I)   0 18 18 Zo 2
IV Public relations - rzecznik prasowy (II)   0 18 18 Zo 3
IV Promocja marki - alternatywne metody komunikacji (II)   0 18 18 Zo 3
IV Branding - systemy identyfikacyjne   0 18 18 Zo 3
IV Branding - psychologia zachowań ekonomicznych   0 18 18 Zo 3
IV Promocja marki - komunikacja w kryzysie i sytuacji zmian   0 18 18 Zo 3
specjalizacja 252 razem ECTS: 40

>>> powrót do menu

seminaria licencjackie

Seminarium licencjackie prowadzone jest na trzecim roku studiów I stopnia. Kończy się zaliczeniem na ocenę. Jest to forma zajęć, służąca przygotowaniu pracy licencjackiej. Niewielka liczba studentów spotyka się z osobą prowadzącą seminarium – promotorem pracy, i dyskutuje nad konkretnymi problemami badawczymi. Seminarium licencjackie wymaga dużej aktywności studenta, znacznej samodzielności w opracowywaniu zagadnienia, które określone jest tematem pracy.
Szczegółowe warunki prowadzenia seminarium licencjackiego oraz redagowania pracy licencjackiej ustala prowadzący. Ogólne zasady redakcyjne można znaleźć w pliku "Zasady redagowania prac". Wszystkie wyjątki od tych zasad muszą być ustalone z promotorem.

W Zakładzie Teorii i Praktyki Komunikacji seminarium licencjackie prowadzą: dr Katarzyna Liberska-Kinderman, dr Anna Obrębska.

Zakres seminarium licencjackiego dr K. Liberskiej-Kinderman

Seminarium licencjackie koncentrować się będzie wokół zagadnień związanych z oceną działań komunikacyjnych wybranej wspólnie organizacji lub osoby.
Będziecie Państwo badać:

 • typowe i nietypowe zachowania komunikacyjne;
 • scenariusze komunikacyjne podczas sytuacji kryzysowych;
 • zróżnicowanie scenariuszy komunikacyjnych w zależności od różnych kanałów informacyjnych;
 • zróżnicowanie scenariuszy komunikacyjnych w zależności od różnych grup docelowych;
 • zróżnicowanie scenariuszy komunikacyjnych w zależności od charakteru danej organizacji;
 • spójność komunikacyjną danej organizacji.

Poza tym zajmować się będziemy działaniami z zakresu:

 • pracy rzeczników prasowych;
 • csr;
 • product placement;
 • PR miast i regionów;
 • real time marketing;
 • marketing społecznie zaangażowany;
 • marketing 2.0.

Zakres seminarium licencjackiego dr A. Obrębskiej

Prace licencjackie powstające w ramach seminarium będą dotyczyły przede wszystkim zagadnień związanych z public relations, promocją, reklamą, kreowaniem wizerunku i autoprezentacją.

Promocja i reklama

Projektowanie kampanii promocyjnych i reklamowych - wykorzystanie technik promocyjnych w działalności organizacji, projektowanie organizacji wydarzeń jako narzędzie promocji, prowadzenie kampanii reklamowej produktu z wykorzystaniem różnych metod, wykorzystanie Internetu w działalności reklamowej i promocyjnej, wykorzystanie reklamy w procesie komunikowania się przedsiębiorstwa z otoczeniem, zastosowanie różnych technik promocji w sprzedaży bezpośredniej itp.

Public relations

Projektowanie kampanii public relations (tworzenie programu PR, budowanie strategii corporate identity, planowanie media relations, projektowanie komunikacji wewnętrznej), kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa z wykorzystaniem różnych metod, kształtowanie tożsamości firmy, wykorzystanie corporate design w kształtowaniu PR organizacji, kreowanie komunikacji wewnętrznej instytucji, realizacja polityki media relations, wykorzystanie PR do kształtowania rynkowego wizerunku firmy, projektowanie interwencji kryzysowych w public relations, kształtowanie lojalności klientów w PR, itp.

Kreowanie wizerunku i autoprezentacja

Projektowanie strategii kreowania wizerunku - tworzenie programu budowania wizerunku, planowanie metod zarządzania wizerunkiem, marketing polityczny itp.

Możliwe jest także pisanie pracy na inne tematy, które wiążą się z komunikacją społeczną.

szczegółowe wymagania:

Wymogi regulaminowe:

Wymogi merytoryczne:

Wybór tematów obronionych prac licencjackich

 • w przygotowaniu

 

>>> powrót do menu

seminaria magisterskie

Seminarium magisterskie to rodzaj zajęć przeznaczonych dla zaawansowanych studentów, dlatego odbywa się dopiero w końcowym okresie studiów. Wymaga od studentów posiadania dość rozległej wiedzy na temat poruszanych zagadnień. Zakres tematyczny każdego z odbywających się seminariów jest określony przez osobę prowadzącą i podany studentom do ogólnej wiadomości.

Seminarium magisterskie to forma zajęć wymagająca aktywnego udziału studentów. Często opracowują oni w formie referatów bądź prezentacji część zagadnień, po czym prezentują je uczestnikom seminarium. Przedstawione merytoryczne treści są następnie dyskutowane przez zgromadzonych z wykorzystaniem posiadanej przez nich specjalistycznej wiedzy. Ma to na celu udoskonalenie umiejętności prowadzenia ustnych i pisemnych dyskusji naukowych oraz zdolności prezentowania uzyskanych wyników badań.

Seminarium magisterskie ma przygotować studenta do wykonania badań i napisania pracy magisterskiej, co wymaga naukowego i kreatywnego rozwiązywania zauważanych problemów badawczych. Student zdobywa umiejętności w zakresie formułowania hipotez badawczych, w zakresie logicznego i sprawnego doboru materiału i metod, doboru piśmiennictwa naukowego, stosowania statystyki, logicznego prezentowania wyników badań i umiejętność prowadzenia dyskusji.

W Zakładzie Teorii i Praktyki Komunikacji seminarium magisterskie prowadzi prof. dr hab. Grażyna Habrajska.

zakres zagadnień seminarium magisterskiego

Prace magisterskie powstające na moim seminarium będą dotyczyły przede wszystkim zagadnień reklamy, public relations i promocji firmy. Wiązać się będą z analizą procesu powstawania przekazu reklamowego, kreowania wizerunku i jego elementów, scenariuszy komunikacyjnych, dyskursów i tekstów, perswazji, manipulacji, demagogii, propagandy itp. Studenci mogą zaproponować również własne tematy związane z kierunkiem studiów.

Analiza tekstów reklamy (np. krytyczna analiza kampanii reklamowej wybranej firmy; metafora w reklamie, emocje w reklamie itd.)
Kreowanie wizerunku (np. autowizerunek i/lub wizerunek wybranych firm/organizacji w Internecie; wizerunki wybranych firm w społeczeństwie polskim; image wybranej firmy w oczach klientów i pracowników; wizerunek wybranego polityka; opakowania typowych produktów i ich corporate identity na tle uwarunkowań kulturowych itd.)
Symbole kolektywne, stereotypy, konstrukty (np. medialne konstrukty wybranego obiektu; stereotypy np. zawodów (prawnik, lekarz, polityk itp.); autorytet – istota i funkcjonowanie w dyskursie perswazyjnym; sprawiedliwość – istota i funkcjonowanie w dyskursie publicznym; patriotyzm i nacjonalizm – istota i funkcjonowanie w dyskursie publicznym
Rekonstrukcja scenariuszy komunikacyjnych (np. wprowadzenie produktu/firmy na rynek przez PR; PR dla natury; opanowywanie kryzysu organizacji przez PR; analiza mechanizmów kampanii wyborczej; analiza elementów corporate identity wybranej firmy itd.)
Teksty i dyskursy; strategie komunikacyjne; perswazja i manipulacja (np. teksty PR w prasie; dyskursy w tekstach PR; analiza tekstów przemówień publicznych; orientacja kolektywistyczna czy indywidualistyczna społeczeństwa polskiego – rekonstrukcja na podstawie tekstów publicystycznych; autorytaryzm i jego odbicie w publicystyce; zastosowanie teorii agenda setting w polskich mediach; percepcja zdarzeń medialnych; odmiany tekstów w dyskursie publicznym; odtwarzanie z tekstów mapy ideologicznej nadawcy itd.)

Wybór tematów obronionych prac magisterskich

Promocja - Marketing - Public Relations

• Analiza PR miast kandydujących do konkursu ESK 2016 • Maketing poprzez naming (na przykładzie nazw kremów) • Marketing bankowy na przykładzie Alior Banku • Marketing sportowy na przykładzie klubu sportowego Widzew Łódź • Marketing terytorialny na przykładzie strategii dla gminy Skarszewy • Marketing treści w internecie (content marketing) na wybranych przykładach • Narzędzia e-marketingu i e-pijaru na przykładzie sklepu internetowego Deezee / firmy KNORR … • Narzędzia PR stosowane przez polskich celebrities (na przykładzie Krystyny Jandy i Cezarego Pazury) • Projekt rewitalizacji Starego Rynku w Łodzi • Promocja rynku wydawniczego w Polsce (na przykładzie książek sf - fantazy) • Promocja wybranych produktów koncernu Unilever • Promocja wybranych wydarzeń artystycznych w Łodzi • Przemiany promocji gminy Uniejów • Przygotowanie kampanii promocyjnej dla firmy MOTODROM Motocykle / Transkriss / DEVELCO / teatru Pinokio w Łodzi … (projekty własne) • Przygotowanie kampanii promocyjnej regionu na przykładzie strategii dla gminy Strzelce / dla Kociewia … (projekty własne) • Rozszerzanie działalności marki H&M jako forma promocji • Strategia promocji w sieci zespołu BACKSTAGE • Wprowadzanie produktu na rynek SFI • Wykorzystanie internetowych narzędzi Public Relations do kreowania wizerunku mBanku • Wykorzystywanie narzędzi public relations w kreowaniu wizerunku banków spółdzielczych na przykładzie ESBANKU Banku Spółdzielczego •

Reklama

• Analiza formy reklam mających wymiar artystyczny / reklam społecznych / reklam politycznych • Elementy perswazji w reklamie billboardowej • Kampania reklamowa piwa dla kobiet (opis i analiza) • Kontrowersje w reklamie polskiej w latach 2007-2011 • Manipulacja w reklamie telewizyjnej z wykorzystaniem techniki autorytetu • Metafora w reklamie (na przykładzie bilboardów) • Metafory strukturalne w reklamach prasowych samochodów, skierowanych do mężczyzn (na przykładzie reklam w miesięczniku CKM rocznik 2000) • Personifikacja produktów spożywczych sieci Biedronki • Product placment w polskich serialach telewizyjnych • Reklama internetowa a reklama w Internecie na przykładzie wybranych serwisów (Facebook, onet, you tube, gazeta.pl, rzeczpospolita.pl) • Reklama produktów na aukcjach internetowych (na przykładzie allegro) • Reklama telefonii komórkowej Plus GSM (z kabaretem Mumio) • Reklama zewnętrzna w przestrzeni miejskiej Łodzi (w latach 2010-2011) • Reklamy środków przeciwbólowych na różnych nośnikach (tv, radio, prasa, ulotki) • Stereotypy kobiety w reklamie telewizyjnej • Transformacja reklam w polskich luksusowych czasopismach dla kobiet • Wprowadzanie marki na rynek bez wykorzystania reklamy (na przykładzie hiszpańskiej firmy ZARA) • Związki frazeologiczne w reklamach telewizyjnych •

Kreowanie wizerunku

• Autokreacja i kreacja świata w twórczości Marylina Mansona / w ogłoszeniach matrymonialnych • Autokreacja Kuby Wojewódzkiego / autorów wybranych blogów internetowych / polityków w telewizyjnych programach wyborczych (kampania wyborcza do parlamentu w 2001 roku) • Kreowanie świata wartości w wybranych tabloidach • Kreowanie wizerunku Andrzeja Leppera (od afery w min. rolnictwa do wyborów) / kobiety w magazynie "Twój Styl" / telewizji Cyfrowy Polsat / firmy DAJAR / marki Volswagen poprzez jej aktywność na oficjalnym polskim profilu fb / instytucji kulturalnej na przykładzie Łódź Art Center / klubów spotrowych Łódź Widzew i ŁKS przez kibiców w internetowych grupach dyskusyjnych / • Kreowanie wizerunku wewnętrznego organizacji pożytku publicznego (na przykładzie Stowarzyszenia WIOSNA) • Rola menagera w kreowaniu kariery artysty muzycznego • Wizerunek Dody w prasie / Janusza Palikota w polskich tygodnikach (na przykładzie Gazety Polskiej, Wprost i Nesweka) • Wpływ komunikacji wewnetrznej na wizerunek firmy DHL •

Perswazja - manipulacja

• Mapa ideologiczna PO (na podstawie analizy wypowiedzi parlamentarzystów) • Metody wpływania na klienta przez sprzedawcę w salonach firmowych • Narzędzia oddziaływania na odbiorcę wykorzystywane w kampanii wyborczej (na przykładzie kampanii prezydenckiej Grzegorza Napieralskiego w 2010 r.) • Perswazja i manipulacja w debacie politycznej Kaczyński - Tusk i komentarzach po debacie / Kwaśniewski - Kaczyński / Kwaśniewski - Tusk / w wypowiedziach gości programu "Teraz My" / w dyskusjach prowadzonych w programie Tomasza Lisa "Teraz Polska" (Giertych, Rokita, Lepper) / w wywiadach radiowych Moniki Olejnik / w kazaniach ks. Pawła Panasiuka / w wypowiedziach kandydatów do urzędu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 2010 roku ... • Perswazja w prezydenckiej kampanii wyborczej 2005 na podstawie tekstów opublikowanych w "Gazecie Wyborczej", "Trybunie" i "Naszym Dzienniku" • Perswazja w wypowiedziach słuchaczy radia TOK FM (na przykładzie telefonów do redakcji) • Skorelowana perswazja i manipulacja w audycjach "Radia Maryja" •

Analiza tekstów prasowych

• Dowcip językowy i ironia w felietonach Wojciecha Manna • Funkcja komunikacyjna frazeologizmów i frazemów w tekstach publicystycznych (na materiale felietonów z czasopisma "Twój Styl") • Funkcje epitetów w pismach dziecięcych (na przykładzie Świerszczyka) • Funkcjonowanie związków frazeologicznych w prasie przeznaczonej dla kobiet (Wysokie Obcasy; Party; Pani Domu) • Ironia jako kategoria językowo-stylistyczna na przykładzie felietonów Czesława Niemena • Sposoby wartościowania w tekstach prasy codziennej (na przykładzie "Trybuny") • Wartościowanie w felietonach Roberta Kuźnickiego w świetle implikatur, presupozycji i ironii • Wartościowanie w ogłoszeniach matrymonialnych (w czasopismach kobiecych "Naj", "Przyjaciółka", "Kobieta i Życie" • Wartościowanie w prasie (na przykładzie "Magla dziejowego" - stałej kolumny tygodnika "NIE") •

Słowo a obraz

• Reklama społeczna jako komunikat - relacja obrazu do słowa • Relacja słowa do obrazu w komiksie • Relacja słowa do obrazu w reklamach produktów prezentowanych przez mężczyzn • Relacje słowa do obrazu w filmowych realizacjach horrorów •

Gramatyka komunikacyjna

• Kondensacja jako zasadniczy kierunek w rozwoju komunikacji (na przykładzie SMS-Faktów • Kondensacja treści w bajkach opowiadanych przez dzieci • Specyfika komentarzy do artykułów zamieszczanych na stronie internetowej gazeta.pl • Specyfika konwersacji w internetowych komunikatorach typu "gadu-gadu" • Strategie konwersacyjne w dialogach studenckich •

Różne

• Ciało, nagość, erotyzm w przestrzeni publicznej Łodzi i Bełchtowa • Elementy humorystyczne w sprawozdaniach sportowych • Kategoria obserwatora w sportowych relacjach radiowych i telewizyjnych • Nagłówki w tabloidach (SuperExpress, Fakt) • Obraz kobiecego ciała prezentowany w prasie kobiecej i męskiej (na przykładzie " Twojego Stylu " i " Playboya ") • Pojęcie współczesnego patriotyzmu w trzech grupach ideologicznych • Profil semantyczny pojęcia MORALNOŚĆ • Reprezentacja kognitywna a sztuczna inteligencja • Słowo i gest w wybranych audycjach telewizyjnych • Społeczna odpowiedzialność firmy na (przykładzie PNG) • Społeczna odpowiedzialność w biznesie jako narzędzie kreowania wizerunku (na przykładzie J&J) • Struktura i semantyka nicków funkcjonujących w czatach internetowych • Wartościowanie w wypowiedziach kibiców sportowych - uczestników internetowych grup dyskusyjnych •

 

>>> powrót do menu

prace semestralne

Jeśli jesteś na dziennych studiach licencjackich na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA twój program studiów określa, że musisz oddać pracę semestralną.

Pracę semestralną piszesz na drugim roku studiów. Ma ona na celu przygotować cię do pisania w następnym roku pracy licencjackiej. W ramach tego zadania wykształcisz umiejętność m. in. zbierania materiału badawczego, zorientujesz się, jakie metodologie badawcze możesz wybrać do jego opracowania, a także zdobędziesz zdolność pisania prac o charakterze naukowym.

Możesz samodzielnie wybrać osobę, u której chcesz napisać pracę semestralną spośród tych pracowników, którzy mają uprawnienia do jej prowadzenia w danym semestrze. Każdy z nich udostępnia listę zagadnień, o których możesz pisać. Kiedy już zdecydujesz, na kogo pada twój wybór, musisz zapytać danego pracownika, czy zgadza się podjąć opiekę nad twoją pracą i skonsultować z nim temat, jaki chcesz opracować.

Praca semestralna wymaga od studenta znacznej samowystarczalności, ponieważ nie ma osobnych zajęć, które służą jej przygotowaniu – pracujesz samodzielnie, a wyniki pracy i ewentualne wątpliwości, jakie pojawią się podczas badań omawiasz z prowadzącym twoją pracę w trakcie jego konsultacji.

Za pracę semestralną otrzymujesz ocenę.

 

>>> powrót do menu

zasady redagowania prac

W trakcie pięciu lat studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA student musi przygotować co najmniej trzy rodzaje prac - a pewno jest to praca semestralna, praca licencjacka oraz praca magisterska, a poza tym szereg referatów. W Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej obowiązują określone zasady redagowania prac. Zamieszczony poniżej dokument określa wskazówki edytorskie w szczególności dla pracy licencjackiej i magisterskiej, jednak z powodzeniem możesz stosować je również w innych rodzajach prac pisemnych. Ważne! Szczegółowe zasady redagowania pracy omów z prowadzącym zajęcia lub promotorem. 

 1. Zasady redagowania prac - pdf

>>> powrót do menu

wskazówki do wybranych przedmiotów
 1. zasady korespondencji
 2. kompozycja
 3. kompozycja w reklamie
 4. typografia
 5. inkscape

 

>>> powrót do menu

zasady korespondencji e:mail

Pocztę z realizowanymi ćwiczeniami z przedmiotów proszę tytułować wg schematu: Nazwa przedmiotu, grupa, imię i nazwisko, cel korespondencji.
Przykład:
Obraz, słowo i dźwięk w reklamie, gr 2, Ewa Kowalska, Symbolika liczb.

Przysyłane pliki proszę nazywać wpisując kolejno: Skrót nazwy przedmiotu (jego pierwsze litery), grupa, imię i nazwisko, nazwa ćwiczenia.
W nazwach załączników proszę nie stosować: spacji, znaków diakrytycznych oraz interpunkcyjnych.
Przykład:
PPM_gr_2a_Kowalska_Ewa_Prezentacja.jpg

zasady umieszczania folderów i plików na serwerze FTP

Przygotowanie plików

 1. Przysyłane pliki proszę nazywać wpisując kolejno: skrót nazwy przedmiotu (jego pierwsze litery), grupa, imię i nazwisko, nazwa ćwiczenia.
  W nazwach załączników proszę nie stosować: spacji, znaków diakrytycznych oraz interpunkcyjnych.
  Przykład:
  PPM_gr_2a_Kowalska_Ewa_Prezentacja.jpg
 2. Jeżeli praca składa się z więcej niż jednego pliku: zbierz wszystkie w jednym folderze. Nazwij go, podając nazwisko i imię. Pamiętaj, w nazwie plików i folderów nie wolno stosować polskich znaków, spacji kropek i przecinków.

Łączenie z serwerem

 1. Połącz się ze stroną Active.FTP
 2. W polu „Nazwa użytkownika” wpisz: basco_komunikacjaspoleczna
 3. W polu „Hasło” wpisz hasło podane na zajęciach przez prowadzącego
 4. Z serwerem połącz się wybierając przycisk „Zaloguj się”
 5. Spośród folderów umieszczonych na serwerze wybierz właściwy dla twojego przedmiotu. Jego nazwa jest skrótem utworzonym z pierwszych liter przedmiotu.

Przesyłanie plików za pomocą klientów FTP

 1. FileZilla - pobierz
 2. Pomoc

 

>>> powrót do menu

przedmioty

kompozycja

 1. kompozycja (pdf)
 2. spojrzenie na kompozycję (pdf)
 3. przykład (pdf)
 4. kolaż (pdf)
 5. afisz czy plakat (pdf)

kompozycja w reklamie

 1. analiza kompozycji reklamy przykład - 1 (pdf)
 2. analiza kompozycji reklamy przykład - 2 (pdf)

typografia

 1. typografia (pdf)
 2. kroje pisma (pdf)
 3. szablon okładki (rar)

inkscape

 1. grafika bitmapowa i wektorowa - wprowadzenie (pdf)
 2. obiekty (pdf)
 3. warstwy (pdf)
 4. krzywe Béziera (pdf)
 5. krzywe Béziera (ćwiczenia)

Gimp

 1. do pobrania <gr. 1>
 2. do pobrania <gr. 2>
 3. do pobrania <gr. 3>
 4. do pobrania <gr. 4>

 

>>> powrót do menu